16 september 2020

Ny mätning underlag för fortsatt arbete med trygghet i Tyresö

I Polisens trygghetsmätning har invånare i alla Stockholms kommuner svarat på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde. Mätningen är ett viktigt underlag för kommunens och Polisens samarbete för trygghet i Tyresö.

Par i stadsparken som tittar kärleksfullt på varandra

Det är första gången som Polisen gör en omfattande mätning för hela Polisregion Stockholm. Enkäten är tänkt att göras återkommande med möjligheten att följa utvecklingen. Enkätfrågorna handlar om fyra huvudområden:

  • Problem i området
  • Utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri
  • Trygghet
  • Anmälan om brott

Samverkan för trygghet

Kommunen och Polisen kommer nu tillsammans att analysera resultaten från trygghetsmätningen för Tyresö kommun. Analysen kommer sedan användas som ett av flera underlag för samverkansöverenskommelse, aktiviteter och åtgärder framöver.

– Vid en första anblick så är det ett väntat resultat för Tyresö, vilket bekräftar att vi överlag har god koll på hur läget ser ut i kommunen. Tyresö ligger också på en nivå som är väldigt likt snittet i regionen, det är inga frågor som sticker ut stort åt något håll, säger Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg i Tyresö kommun.

Tyresö kommun och Polisen samverkar idag på flera olika sätt för att skapa ett tryggt Tyresö, ett arbete som grundar sig i den gemensamma samverkansöverenskommelsen. Denna förnyas vartannat år.

– I den överenskommelse som gäller just nu fokuserar vi på tre områden: trygghet, trafik och ungdomar. Överenskommelsen specificerar också hur arbetet ska gå till, och det följs upp av både kommunen och Polisen, berättar Isa Strandberg.

– Vi har redan upparbetat ett bra nära samarbete med kommunen i trygghetsfrågorna och vi ser att det samarbetet är avgörande för att vi gemensamt ska kunna öka tryggheten i Tyresö. Mätningen ger ett viktigt underlag för oss att jobba vidare med, säger Ola Åkesson, kommunpolis i Tyresö.

Det täta samarbetet innebär bland annat möten varje vecka där flera olika funktioner inom kommunen samt till exempel Polisen, Svenska kyrkan och andra aktörer medverkar för att skapa en gemensam lägesbild. Man har även kontinuerlig kontakt och informationsdelning vid särskilda händelser, satsningar på utbildningar riktade mot medborgarna och gemensamma nätverk med till exempel högstadieskolorna.

Tyresöresultat

En fråga i mätningen, som direkt mäter hur trygga invånarna känner sig sitt bostadsområde, handlar om i vilken utsträckning man går ut ensam på kvällarna:
Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?

68 procent av de som svarade i Tyresöenkäten angav att man känner sig antingen ganska trygg eller mycket trygg. För hela regionen är resultatet 66 procent.

– Tryggheten är ett av de områden som vi tillsammans med Polisen fokuserar mest på, och där vi genomför och planerar för flera olika insatser. Under sommaren har vi till exempel skapat ett samarbete med föreningar i kommunen där de är ute på olika platser som trygghetsvärdar på fredags- och lördagskvällar. Det samarbetet har fallit väldigt väl ut, och vi har nu förlängt det under hösten. Vi genomför också trygghetsinventeringar där vi uppmärksammar otrygga, till exempel mörka, platser, och genomför åtgärder. Kommunen har dessutom anställt två fältassistenter som ska arbeta riktat mot ungdomar, och de börjar sina uppdrag nu i oktober, berättar Isa Strandberg.

En annan fråga i mätningen handlar om upplevda problem i området. Här anger 61 procent av de svarande i Tyresö att man upplever att moped/MC-trafik på gång- och cykelbanor är ett problem. Motsvarande siffra för hela polisregionen är 44 procent.

– Detta är ju ett område där Tyresö ligger högre än snittet i regionen. Vi vill påminna om att inte är tillåtet att köra moped klass 1 på gång- och cykelbanor i Tyresö. Detta gäller också moped klass 2 på de banor som är markerade med "ej moped", säger Isa Strandberg.

Fakta om trygghetsmätningen

I hela regionen tillfrågades 81 300 personer. 52 700 personer svarade, vilket ger en svarsandel på strax under 65 procent. I Tyresö skickades enkäten ut till 1500 personer och 66 procent av de tillfrågade svarade. Polisregion Stockholm planerar att genomföra mätningen varje år.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 16 september 2020