02 juni 2020

Svarar kommunen när du ringer?

Par ser på en telefon

Ja, för det mesta, enligt resultatet i den senaste mätningen av Kommunens kvalitet i korthet. Mätningen ger en indikation på vilka verksamhetsområden som fungerar bra och vilka vi behöver utveckla. Den är även en bra måttstock på hur Tyresö kommun ligger till jämfört med andra kommuner i länet och i Sverige.

Cirka 260 kommuner (av 290) har deltagit i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste mätning av Kommunens kvalitet i korthet. Den visar hur kommunerna har utvecklats inom tre huvudkategorier: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Fortsatt bra resultat inom stöd och omsorg

Tyresö kommun fortsätter att ha ett bra resultat inom kategorin stöd och omsorg. Inom området hemtjänsten placerar sig Tyresö högt bland länets kommuner. På frågan antal personal som personer med hemtjänst möter under en 14-dagarsperiod är resultatet nio stycken och placerar Tyresö bland de 25 procent bästa i Stockholms län. Och på frågan andel nöjda brukarna med hemtjänst, hamnar Tyresö på 88 procent, endast fyra procentenheter efter länets bästa resultat.

Eva Norgren

Eva Norgren

– Jag tror att nöjdheten gällande hemtjänsten hör ihop med personalkontinuiteten, där vi också har fått bra resultat. Ju bättre den är desto bättre kännedom om kunden, vilket i sin tur ger högre nöjdhet. Våra hemtjänsttagare har också möjlighet att byta vissa beviljade insatser mot andra sysslor, vilket är unikt i Sverige, säger Eva Norgren, enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen.

Även andelen nöjda brukare i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) gruppboende har ökat med sju procentenheter sedan förra mätningen. Resultatet på 89 procent är 5 procentenheter efter den kommun som har bäst resultat i länet.

Andelen vuxna som inte återgått till försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, har sjunkit markant. Resultatet har förbättrats med 13 procentenheter och hamnar på 92 procent.

- Vi försöker att tillsammans med våra arbetsverksamheter jobba med långsiktiga lösningar och slussa dem hela vägen fram till en hållbar lösning, berättar Sofia Lidén enhetschef på försörjningsstödsenheten.

Satsningar på skolan

Skolorna arbetar med ständiga förbättringar, till exempel åtgärder och insatser för att öka kunskapsutvecklingen för elever på individ- och gruppnivå. Ett område Tyresö behöver fortsätta att satsa inom är svenska språket. Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk är 77 procent. Det är något lägre än föregående år men i paritet med snittet för riket som är 76 procent.

Gott bemötande

Enligt kommunens e-postpolicy ska e-post besvaras inom två dagar. Enklare frågor som kommer in via e-post till Servicecenter strävar man efter att svara på inom en dag, vilket lyckas till 95 procent. Det är en nedgång med tre procentenheter jämfört med föregående år. Kommunen har däremot förbättrat resultatet i att svara på enklare frågor via telefon, med åtta procentenheter.

– Vi har avskaffat kommunens telefonväxel och samtal går nu direkt till samhällsvägledare i syfte att förbättra servicen till medborgarna, vilket verkar ha gett resultat, säger Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter.

89 procent upplever att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, vilket är en ökning med tre procentenheter.

Miljöarbetet visar resultat

Andelen miljöbilar i kommunen ökade marginellt men resultatet är ändå bland de 25 procent bästa i Stockholms län. Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta 2030. En annan undersökning som visar kommunens positiva miljöarbete är senaste rankingen av kommunernas miljöarbete som tidningen Aktuell Hållbarhet genomför årligen, där Tyresö kommun placerar sig på plats 58 bland Sveriges 290 kommuner.

Om miljörankingen

Bra företagsklimat

Företagarnas helhetsbedömning av servicen har ökat med sju procentenheter jämfört med föregående år, och Tyresö placerar sig endast fyra procent efter bästa kommunen i länet. Jämför man med 2017 så har resultatet ökat med hela 14 procentenheter.

– Vi kan framför allt se att nöjdheten har ökat inom områdena bygglov, brand och serveringstillstånd. Vi ska analysera de olika serviceområdena för att se vilka ytterligare förbättringar vi kan göra. Ett bra företagsklimat är viktigt för att företagen ska kunna utvecklas, säger Tyresö kommuns näringslivschef Gunilla Berg.

Om företagsrankingen

Läs hela undersökningen på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Upp