28 juni 2023

Kommunplan för 2024–2027 med budget för 2024 beslutad

Kommunfullmäktige fastställde kommunplan för 2024–2027 och budget för 2024 under sitt sammanträde den 21 juni. Kommunplanen innehåller samma övergripande målområden och mål som kommunen haft sedan 2021. Skatten är oförändrad – 19,50 kronor per intjänad hundralapp går till kommunal verksamhet.

Porträttbild på Anita Mattsson

Sveriges kommuner är i ett tufft ekonomisk läge, vilket också speglas i Tyresös budget för kommande år. Kommunens överskott de senaste åren ger dock utrymme för viss kompensation för befolkningsökning, inflation och löneökningar i verksamheterna.

– Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt omvärldsläge med en kraftig inflation och höga räntor. Tack vare att vi de senaste fyra åren haft en god kostnadskontroll och en stabil ekonomi står vi nu bättre rustade än många andra kommuner. Det känns bra att vi i Tyresö kommun kan presentera ett budgetförslag som både ser till att vi ha en god ekonomisk hushållning, men också säkerställer en god välfärd för alla Tyresöbor, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utmanande ekonomiskt läge

Den totala skatte- och utjämningsintäkten för kommunen beräknas för 2023 till 3 345 100 000 kronor, det vill säga drygt 3,3 miljarder. Samtidigt beräknas resultatet för 2024 bli ett underskott på drygt 20 miljoner kronor, vilket ska täckas av den resultatutjämningsreserv som kan användas i en lågkonjunktur. För hela mandatperioden, det vill säga 2023–2026, behålls målresultatet om 2,0 procent.

Precis som för de flesta andra kommuner, är det utmanande ekonomiska tider för Tyresö kommun. Orsaken är främst yttre faktorer, såsom högre räntor, hög inflation och ett nytt pensionsavtal som ökar kommunens kostnader. Det finns också ett stort mått av osäkerhet i omvärlden, och i de olika prognoser och antaganden som görs idag.

– 2024 är extra utmanande rent ekonomiskt, men vi är trygga i det arbete med att ställa om verksamheten för framtiden som redan pågår, säger kommundirektör Cynthia Runefjärd.

– Uppdraget är att se till att hela kommunens verksamhet kan leverera lika bra eller mer till Tyresöborna, men med mindre resurser än tidigare. För att bli träffsäkra i detta, och se till att vi gör rätt saker, så kommer vi fortsätta att söka tillfällen att medskapa med Tyresöborna. Tyresöbornas tankar om vad vi behöver prioritera, och hur vi tillsammans kan fortsätta att skapa ett ännu bättre Tyresö är oerhört värdefulla.

Framsidan på kommunplanen

Ökad innovationsförmåga och digitalisering

Kommunplanen innehåller ett antal tydliga politiska uppdrag som visar vad som särskilt ska prioriteras inom fyra olika målområden, samt ett övergripande uppdrag. För 2024 handlar det kommunövergripande uppdraget om att öka innovationsförmågan, den digitala mognaden och användandet av välfärdsteknik i kommunen, samt att arbeta mer kommungemensamt när det ger mervärde. Själva målområdena och de övergripande målen förblir desamma som tidigare:

  • Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
  • Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
  • Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
  • Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Politiska uppdrag 2024

  • Tyresö ska ha en utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat där alla barn och elever är delaktiga, når godkända betyg i grundskolan, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Öka likvärdigheten i förskolan, förskoleklass, grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Skolans sociala och kompensatoriska uppdrag ska prioriteras. Arbetet mot rasism och diskriminering ska stärkas för att motverka alla former av trakasserier.
  • Barn och ungas upplevelse av trygghet, tillhörighet och välmående ska öka, under hela dygnet i hela Tyresö. Den psykiska ohälsan ska minska. Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknologin ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö upplever en ökad trygghet, även när andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesför ålder minskar.
  • Kommunkoncernen ska tillsammans med andra samhällsaktörer samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet.
  • Utveckla natur-, kultur- och fritidsverksamheter där alla Tyresöbor i alla åldrar har en meningsfull vardag och fritid. Behovet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter ska speciellt mötas för särskilt sårbara grupper, så att tröskeln för deltagande är låg och ofrivillig ensamhet minskar.
  • Det ska skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av ett gott företagsklimat, bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation.
  • Tyresö kommun ska ta ansvar och fortsätta utvecklingen för ännu bättre gymnasie- och vuxenutbildning som ger goda möjligheter till omställning för att möta arbetsmarknadens behov och krav, i nära samarbete med det lokala näringslivet.
  • Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska även fortsatt vara prioriterat i Tyresö och självförsörjandegraden ska öka. Den resurs som finns i Tyresö kommun i form av människor som står utanför arbetsmarknaden utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och kommunen utifrån näringslivets behov av kompetens, så att anställningsbarheten i den gruppen ökar.
  • Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med infrastruktur och samhällsutveckling i ett växande Tyresö. Kommunen ska arbeta för social och ekologisk hållbarhet och ha ett framgångsrikt samarbete med Tyresö Bostäder och andra aktörer för att säkra en trygg och levande stadsmiljö.
  • Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att säkerställa att skattemedel används optimalt ska fortsätta genom att aktivt arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Kommunen ska arbeta för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.
  • Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel att ställa klimatkrav i upphandlingar, välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald. Höja medvetenheten i hela kommunkoncernen och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärk dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Samverka med invånare, företag, organisationer och grannkommuner för att nå våra miljömål och klimatmål.

Läs hela kommunplanen:
Kommunplan 2024 - 2027 med budget för 2024 , 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 21 januari 2024