21 oktober 2022

Resultat för 2022 års Stockholmsenkät i Tyresö kommun

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år på våren och vänder sig till elever i årskurs nio och gymnasiets år två. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera. 556 elever svarade i år vilket gav Tyresö en svarsfrekvens på hela 84 procent vilket är ett väldigt högt deltagande.

Alkohol

Andelen elever som inte dricker alkohol har ökat bland elever i gymnasiet och pojkar i årskurs nio. Väldigt många väljer helt enkelt att inte dricka alkohol.

Däremot syns en ökning bland flickor i årskurs nio sedan 2020 års mätning. Liknande förändring syns bland elever som rapporterar storkonsumtion av alkohol. Sett över tid är den övergripande utvecklingen dock att storkonsumtionen har minskat under 2000-talet. Vårdnadshavare behöver bli varse om att det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom kompisar eller kompisars syskon och tala med sina äldre barn om att inte köpa ut.

Narkotika

Stockholms län har ett högre bruk av narkotika än övriga landet. Jämfört med snittet i länet har Tyresö en något lägre andel som prövat narkotika. Användandet av narkotika har i Tyresö kommun inte gått upp, även om utbudet fortfarande är högt och respondenterna vet vart de får tag på droger. 90 procent i årskurs 9 och cirka 80 procent i årskurs två på gymnasiet har aldrig testat narkotika.

Psykisk ohälsa

De allra flesta svarar att de trivs bra i skolan och på gymnasiet. För flickor i årskurs nio på grundskolan kan vi dock se att riskbeteenden har ökat vilket i sin tur kanske kan kopplas till den ökning vi ser av upplevd psykisk ohälsa. Riskbeteenden definieras bland annat som intag av narkotika, konsumtion av alkohol. brott, anknytning till föräldrar samt frågor om utseende, mående med mera.

Isa Strandberg

Isa Strandberg

- Tyresö kommun kommer analysera enkätresultaten kopplat till andra undersökningar i planeringen av förebyggande insatser. Redan idag finns olika främjande och förebyggande insatser i bland annat skolor, på fritidsgårdar, via socialtjänst och vården, säger Isa Strandberg brottsförebyggande strateg, och dessa kan komma att utvecklas utifrån behov och trender både enskild men framförallt i samverkan. Jag är dock glad över ökningen av flickor i årskurs nio som besöker fritidsgård eller träffpunkt. Det ökar chansen att vi som arbetar preventivt i kommunen kan fånga upp dem.

Rökning och snusning

Vad det gäller rökning och snusning ser Tyresö kommun en ökning i användandet. Att snusa blir allt vanligare bland länets och Tyresö kommuns ungdomar och framför allt bland tjejer på årskurs två gymnasiet. Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg, menar att man kan spekulera i att de ökade siffrorna kan påverkas av att man i årets enkät valt att räkna in så kallade ”vapers”/E-cigaretter och vitt snus/nikotinpåse. Förut var det endast användning av cigaretter och traditionellt snus med tobak som efterfrågades.

Brott

Allvarliga egendomsbrott är lägre än i undersökningen 2020 förutom för flickor i årskurs nio på grundskolan där vi ser en liten ökning. Brottslighet har en generell nedgång.

Sammantaget är Tyresös kommuns resultat i linje med de regionala resultaten.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 25 april 2024