18 februari 2022

Ekonomiskt överskott för kommunen 2021

2021 års resultat för Tyresö kommun innebär ett överskott på 213,2 miljoner kronor. Det är 19,3 miljoner mer än för 2020.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Resultatet på 213,2 miljoner kronor motsvarar 7,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är mer än kommunfullmäktiges mål på 2,5 procent.

Det totala resultatet för kommunens verksamheter är 80 miljoner kronor mer än budgeterat.

Det stora överskottet beror främst på att intäkter från skatter och generella statsbidrag, samt intäkter kopplat till exploatering är högre än budgeterat.

– Konsekvenserna av pandemin har fortsatt att påverka verksamheterna under 2021. På många håll har vi fått tänka om, planera om och ställa om för att upprätthålla kvaliteten i våra verksamheter. Det har varit utmanande och det har varit mödosamt för många. Men, tack vare skickliga medarbetare, som bidragit med nya innovativa lösningar och ett stort digitalt språng, har vi kunnat möta pandemins utmaningar, klarat av att leverera bra verksamhet, investerat i vår välfärd samtidigt som vi levererar ett rekordöverskott, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Verksamheterna

Åtta av kommunens tretton verksamhetsområden redovisade positiva resultat med totalt 115 miljoner kronor, medan fem visade en negativ avvikelse med totalt 35 miljoner kronor.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen beror överskottet bland annat på ett minskat vikariebehov under stora delar av året eftersom det varit hög sjukfrånvaro bland barn och elever. Dessutom går ett ökat antal elever från andra kommuner i Tyresö, vilket ger intäkter till förvaltningen.

Äldreomsorgens överskott beror till största del på att budgeterade kostnader finansierats med statsbidrag samt att antalet medborgare med behov av stöd och insatser varit färre än budgeterat.

Underskottet inom samhällsbyggnadskontoret beror förstudiekostnader, saneringskostnader och så kallade ”förgäveskostnader”.

Effekter för kommunens finansiella ställning

Kommunens soliditet, inklusive pensionsåtaganden, ökade från 19 till 23,2 procent.

Kommunens nettoinvesteringar minskade med 150,6 miljoner kronor jämfört med 2020 på grund av försenade projekt med hänsyn till pandemin, samt att kostnader för sanering och förgävesarbete flyttats från investeringarna till resultatredovisningen. Ishallsprojektet med parkeringsgarage och avfallsterminal är ett av de stora projekten som drabbats av försening på grund av pandemin och materialbrist. Även det nya stallet vid Fårdala ridskola har försenats.

Ta del av hela bokslutskommunikén för 2021 (pdf) , 732.9 kB.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 18 februari 2022