03 november 2021

Kommunplan och budget beslutade

Tyresö kommunfullmäktige antog den 21 oktober Kommunplan för 2022–2025 med budget för 2022. Målen i planen bygger, precis som för 2021, på kommunens vision och är kopplade till målen i Agenda 2030. Välfärdssatsningar prioriteras och skatten sänks med 25 öre per intjänad hundralapp nästa år.

Tecknad bild av Tyresö kommuns vision

Illustration av Tyresö kommuns vision.

För 2022 sänks skatten med 25 öre till 19:50, vilket är samma nivå som 2018. Samtidigt kan en rad budgetförstärkningar och satsningar genomföras. För 2022 kan kommunen sänka resultatmålet från 2,5 procent till 1,1 procent och ändå klara det sammanlagda resultatmålet för perioden med god marginal. Detta är möjligt tack vare kommunens ekonomiska resultat de senaste åren, samt det beräknade utfallet för 2021.

Satsningar 2022

Under 2022 prioriteras insatser bland annat inom dessa områden:

  • Giftfri förskola, fler lärstudios samt upprustning av lokaler och utemiljöer i förskola och skola.
  • Inom omsorgen för Tyresös äldre och de med funktionsnedsättning prioriteras bland annat fler fasta tjänster och färre timanställningar, kompetensutveckling för personalen, ökade anslag till måltiderna, ännu en träffpunkt och satsning på välfärdsteknik.
  • Minskade klimatutsläpp, bland annat med aktiviteter för att stimulera minskade koldioxidutsläpp hos företag och Tyresöbor. Stärkt park- och naturmiljö, säkra skolvägar, ökad budget för naturvård och parkskötsel, fler dagvattendammar och förbättrad vattenkvalitet i Drevviken och Öringesjön.
  • Förebyggande trygghetsåtgärder, till exempel fler fältassistenter. Utökat stöd till att förebygga våld i nära relation, avhopparverksamhet och kameraövervakning.
  • Utveckling av Tyresö gymnasium med bland annat två nya yrkesprogram 2022, utveckling av vuxenutbildningen. Utökat stöd till etableringscentrum, fler feriejobb och samarbete med sociala företag.
  • Utveckling av ett kommunarkiv för att bevara Tyresös lokalhistoria, samt satsning på kulturskolan för att bredda deltagandet och tillgängligheten i utbudet.
  Porträttbild av Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

  – Vi är stolta över att återigen presentera en bra budget som innehåller både en skattesänkning och stora satsningar på välfärden, samtidigt som vi tar ansvar och når vårt överskottsmål för en långsiktigt hållbar ekonomi. Särskilt nöjda är vi med att kunna göra en stor satsning på skolan som kommer stärka möjligheten för alla elever att nå sina kunskapsmål. Vi har också kunnat prioritera nödvändiga satsningar på trygghet, förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen och insatser för fler i arbete, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, om 2022 års budget.

  Här hittar du kommunplanen och budgeten i sin helhet

  Läs mer om Tyresö kommuns vision och mål

  Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
  Senast uppdaterad: 3 november 2021