05 januari 2021

Tyresöborna är nöjda

Tyresöborna är mer nöjda med sin kommun som en plats att leva och bo på än genomsnittet för övriga kommuner. Det visar SCB:s senaste medborgarundersökning.

Familj på picknick i Alby.

FOTO: Hans Alm

Under hösten 2020 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning som 1 200 medborgare (18–84 år) erbjöds att svara på. Huvudtemat var ”Vad tycker du om Tyresö kommun?”. Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

Totalt 100 kommuner deltog i undersökningen. Svarsfrekvensen i Tyresö var 41 procent, att jämföra med medeltalet för samtliga deltagande kommuner som var 42 procent.

Undersökningen innehöll tre delar:

  • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)?
  • Hur nöjd är du med medborgarnas inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, NII)?

Varje del innehåller ett antal frågor. Betygen kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Betyg under 40 kan betraktas som underkända. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

En bra kommun att leva och bo på

Undersökningen visar att medborgarna i Tyresö är mer nöjda än snittet för alla deltagande kommuner när det gäller en bra plats att leva och bo på. I Tyresö blev Nöjd-Region-Indexet (NRI) 68 (betyget 2019 var 69) att jämföra med snittet för alla kommuner som låg på 60. Frågan om medborgarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö fick det högsta betyget, 74, vilket kan jämföras med betygssnittet 64 för alla deltagande kommuner.

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande

Anita Mattsson

Övriga resultat som är högre i Tyresö jämfört med snittet kan kopplas till områden som bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

- Det är glädjande att se att våra medborgare trivs. Det är ett kvitto på att helheten fungerar och jag är tacksam för det fina arbete våra medarbetare gör ute i verksamheterna, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

Åtgärder för att öka tryggheten

Trygghet får ett resultat som för Tyresös del ligger lägre jämfört med betygssnittet för alla deltagande kommuner. Tyresös betyg blev 50 jämfört med 55 som var snittet för samtliga. I undersökningen 2019 låg Tyresös trygghetsbetyg på 57.

Isa Strandberg är kommunens brottsförebyggare.

- Vi behöver fånga upp riskfaktorerna och förebygga dessa i ett tidigt skede, därför har vi startat nya nätverk med alla kommunala skolor. Vi har även ökat vuxennärvaron ute genom ett samarbete med föreningslivet samt anställt två fältassistenter som arbetar uppsökande både dagtid och kvällstid. Och i Granängsringen har Tyresö bostäder trygghetsvärdar, säger Isa Strandberg.

Medborgarna i Tyresö är mer nöjda med de kommunala tjänsterna jämfört med snittet för alla deltagande kommuner. I Tyresö blev Nöjd-Medborgar-Indexet (NMI) 63 (betyget 2019 var 59) att jämföra med snittet för alla kommuner som låg på 55. Bäst betyg fick räddningstjänsten. Tyresöborna är minst nöjda med gymnasiet, äldreomsorgen och stödet till utsatta personer. Inom områdena förskola, grundskola, gator, gång- och cykelvägar samt miljöarbete har betyget ökat något jämfört med 2019.

När det gäller påverkan och inflytande är medborgarna mest nöjda med tillgången till och tydligheten i kommunal information. Däremot vill Tyresöborna öka sina möjligheter att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter. I Tyresö blev Nöjd-Inflytande-Indexet (NII) 43 (betyget 2019 var 41) att jämföra med snittet för alla kommuner som låg på 40.

- SCB:s undersökning ger oss ett bra underlag för att identifiera vilka områden vi bör prioritera för att få nöjdare medborgare. Det kommer vi ta till oss och jobba vidare med, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

Tyresöborna tyckte till om pandemin

I årets undersökning fanns några tilläggsfrågor som var kopplade till den rådande coronapandemin. En av frågorna som ställdes var hur mycket man påverkats personligen av pandemin och dess konsekvenser. 42 procent uppgav att man påverkats inte alls/inte mycket medan 58 procent svarade ganska mycket/väldigt mycket.

På frågan vad man tycker om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av pandemin när det gäller exempelvis anpassningar i äldreomsorg och skolor, svarade 16 procent mycket dåligt/ganska dåligt medan 46 procent svarade ganska bra/mycket bra.

Tyresö kommun genomför undersökningen varje år. Resultatet kommer att analyseras för att se vad som behöver göras för att bli bättre inom de olika områdena.

Läs om undersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juli 2021