02 december 2020

Kommunplan och budget beslutade

Tyresö kommunfullmäktige antog den 19 november Kommunplan för 2021–2024 med budget för 2021. De nya målen i planen bygger på kommunens vision och är kopplade till målen i Agenda 2030. Välfärdssatsningar prioriteras och skatten sänks med 20 öre per intjänad hundralapp nästa år.

Goda ekonomiska resultat de två senaste åren har gjort ett högre överskottsmål möjligt, sett över hela mandatperioden. Skatten kommer att sänkas med 20 öre, vilket tillsammans med aviserade statliga skattesänkningar innebär cirka 800 kronor mer i plånboken för medelinkomsttagaren 2021.

Satsningar 2021

Arbetet med att prioritera om resurser från central förvaltning till verksamheter närmast invånarna fortsätter.

Inom vård och omsorg satsas på kompetensutveckling för personalen, ökad kontinuitet inom äldreomsorgen, en träffpunkt inom LSS ska öppnas och ett eget beredskapslager ska byggas upp.

I skolan tillsätts resurser till ett bättre lärande för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och en satsning görs på lärstudior och skolbibliotek. Personaltätheten, och andel medarbetare som är behöriga ska öka inom fritidshemmen. Modersmålsundervisningen får ett ökat anslag och investeringar görs för kemikaliefria förskolor och skolor. Arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning får utökade resurser och på gymnasiet görs ett kraftigt utvecklingsarbete.

Hållbarhetsaspekterna integreras i alla verksamheter, och alla verksamheter ska genomföra åtgärder för att minska klimatpåverkan. Naturen kommer att tillgängliggöras för fler på olika sätt och arbetet med stadsodlingar och skolträdgårdar utökas.

Brotts- och drogförebyggande insatser förstärks liksom fysiska trygghetsåtgärder som belysning, kameror med mera.

Bostads- och infrastrukturbyggande i alla kommundelar ska ske i nära samspel med invånarna. Cykelvägar prioriteras och platser för spontant utövande av kulturverksamhet ska skapas.

Ständiga förbättringar

Kommunen ska sträva efter ett ständigt förbättringsarbete inom alla verksamheter för att höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten.

– Tack vare Tyresös goda ekonomi går vi i 2021 års budget fram med dels en skattesänkning, dels satsningar på välfärden samtidigt som vi når vårt överskottsmål för en långsiktigt hållbar ekonomi. Särskilt nöjda är vi med att kunna göra en stor satsning på äldreomsorgen. Pandemin har visat att vi behöver förstärka äldreomsorgen och nu satsar vi på ökad kontinuitet och bättre anställningsvillkor. Vi har också kunnat prioritera nödvändiga satsningar på förskola och skola för att alla barn ska kunna nå kunskapsmålen, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, om 2021 års budget.

I början av 2021 kommer du att kunna läsa mer om satsningar, prioriteringar och hur Tyresöbornas skattepengar fördelas på de olika verksamheterna.

På den här sidan hittar du Kommunplan och budget i sin helhet

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 2 december 2020
Upp