18 november 2019

Kommunfullmäktige sammanträder 21 november

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 21 november klockan 18.00 i aulan på Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Du kan även följa mötet via webb-tv. En länk läggs ut här på tyreso.se strax innan mötet börjar. Sammanträdena direktsänds också i Tyresö Närradio (91,4 MHz).

Sammanträdets dagordning

 1. Anmälan och besvarande av frågor
 2. Anmälan och besvarande av interpellationer
 3. Anmälan av nya motioner samt återtagande av motion
 4. Avsägelser och fyllnadsval
 5. Val till nämnder och Tyresö bostäders styrelse 2020
 6. Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 7. Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020
 8. Biblioteksplan för perioden 2020-2024
 9. Strategi för Tyresös parker och närnatur
 10. Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde
 11. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 12. Svar på motion angående förbud mot tiggeri
 13. Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri
 14. Svar på motion angående stärkt kameraövervakning
 15. Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända
 16. Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö
 17. Svar på motion om kulturhus till Tyresö
 18. Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning
 19. Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Upp