20 december 2018

Resultat från medborgarundersökningen

2018 års medborgarundersökning visar att Tyresöborna är fortsatt nöjda med sin kommun. Det är bra att bo i Tyresö, kommunens verksamheter får gott betyg och informationen är god. Men det finns flera förbättringsområden, till exempel möjligheter att kunna påverka och boendemöjligheterna.

Under hösten 2018 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning bland 1 200 invånare (18-84 år) på temat "Vad tycker du om Tyresö kommun?". Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin kommun.

111 kommuner deltog i undersökningen. Svarsfrekvensen i Tyresö var 40 procent, vilket är ungefär som medeltalet för samtliga kommuner, 41 procent.

Undersökningen innehöll tre delar:

  • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Varje del innehåller ett antal frågor. Betygen kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Betyg under 40 kan betraktas som underkända. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

Vad medborgarna är minst och mest nöjda med

Vi kan se att Tyresöborna är mest nöjda med kommunen som helhet att leva i, tillgång till parker och grönområden samt möjligheterna att utöva sport, fritid, kultur och föreningsliv. De är mindre nöjda med möjligheterna att hitta bra boende, utbudet av olika boendeformer och nöjesutbudet.

De kommunala tjänster som fått bäst betyg är räddningstjänsten, dricksvattnet och kommunens vattenförsörjning. Tyresöborna är minst nöjda med gymnasiet, äldreomsorgen och möjligheten till att få kontakt med kommunens högsta chefer.

När det gäller påverkan och inflytande är medborgarna mest nöjda med tillgången till och tydligheten i kommunal information. Däremot vill invånarna öka sina möjligheter att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter.

- Här finns ett viktigt jobb framför oss. Kommunen arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten. Med hjälp av en nytillsatt analysgrupp kommer vi närmare se över resultaten i undersökningen och se vad som behöver göras för att bli bättre, säger kommundirektör Bo Renman.

Han nämner bland annat Tyresöinitiativet, ett sätt för medborgarna att lämna förslag till politiken, som bara 12 procent av de svarande uppgav att de kände till. Ett mål är att kraftigt öka kunskapen om denna möjlighet att påverka politiska beslut inför nästa medborgarundersökning.

Prioriterade områden

Jämfört med övriga kommuner är resultatet högre på områdena kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter, gator och vägar, gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, vatten och avlopp.

Jämfört med övriga kommuner är resultatet lägre på områdena utbildningsmöjligheter, gymnasiet, äldreomsorgen, kultur samt kontakt med chefer och politiker.

- SCB har lokaliserat områden som vi bör prioritera för att få nöjdare medborgare. De är bland annat trygghet, bostäder, äldreomsorg, miljöarbete, förtroende och påverkansmöjligheter. Det kommer vi ta till oss och jobba vidare med, säger Bo Renman.

Tyresö kommun kommer fortsättningsvis vara med i undersökningen varje år istället för som tidigare vartannat år för att lättare kunna följa upp resultaten.

Läs om undersökningen på SCBs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nöjd-Region-Index (NRI) till exempel anger hur bra en kommun är att bo och leva i. NRI för Tyresö blev 68 år 2018, vilket kan jämföras med 70 år 2016. Snittet för samtliga deltagande kommuner är 60. Nöjd-Medborgar-Index som handlar om kommunala verksamheter blev 62, vilket är något högre än 59 år 2016 (snitt för samtliga 56). Nöjd-Inflytande-Index blev 41, jämfört med 47 år 2016 (snitt för samtliga 42). Siffrorna är inte statistiskt säkerställda.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Upp