23 november 2018

Nya nämnder och nya ordförande

Från och med 1 januari 2019 får Tyresö kommun nya nämnder, igår fastslogs samtliga nämnders presidium. Samtidigt slås utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen ihop till en ny förvaltning.

Syftet med de nya nämnderna är bland annat att lyfta fram äldrefrågorna, stärka integration och anpassa den politiska nämndstrukturen till dagens behov i ett växande Tyresö.

Dagens socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd delas upp i tre
olika nämnder, som börjar gälla 1 januari:

Äldre- och omsorgsnämnden

Ansvar för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ordförande blir Tony Thorén (L), förste vice ordförande Susann Ronström (S) och andre vice ordförande Peter Freij (M).

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ansvar för individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad och integration. Ordförande blir Ajda Asgari (MP), förste vice ordförande Christoffer Holmström (S) och andre vice ordförande Dick Bengtson (M) .

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvar för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor. Ordförande blir Christoffer Holmström (S), förste vice ordförande Agneta Hansson (L), andre vice ordförande Anna Eriksson (M).

Övriga nämnder

Kommunstyrelsen får Anita Mattsson (S) som ordförande, Mats Lindblom (L) som förste vice ordförande och Anki Svensson (M) som andra vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden fick Jannice Rockstroh (S) som ordförande, Åsa de Mander (L) som förste vice ordförande och Jeanette Hellmark (M) som andre vice ordförande. Började gälla 23 november 2018.

Byggnadsnämnden fick Lennart Jönsson (S) som ordförande, Peter Söderlund (MP) som förste vice ordförande och Annika Henningsson (M) som andre vice ordförande. Började gälla 23 november 2018.

Kultur- och fritidsnämnden fick Johanna Schaub (S) som ordförande, Mikael Ordenius (MP) som förste vice ordförande och Johanna Björksten (C) som andre vice ordförande. Började gälla 23 november 2018.

Valnämnden får Alfonso Morales (S) som ordförande, Vasilis Mavroudis IMP) som förste vice ordförande och Berit Assarsson (M) som andre vice ordförande.

Krisledningsnämnden får Anita Mattsson (S) som ordförande, Mats Lindblom (L) som förste vice ordförande och Ann-Christin Svensson (M) som andre vice ordförande

Ny förvaltning

Utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen slås ihop till förvaltningen för liv
och hälsa. I den ingår fyra sektorer – äldre- och omsorgssektor, arbetsmarknads- och socialsektor, gymnasie- och vuxenutbildningssektor samt kultur- och fritidssektor.

Chef över den nya förvaltningen blir nuvarande chef för utvecklingsförvaltningen och tf socialchef Iréne Hededal. Den nya förvaltningen börjar gälla 1 januari 2019.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 3 december 2018
Upp