27 september 2022

Så tycker Tyresös äldre om äldreomsorgen 2022

Socialstyrelsens undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen visar att 83 procent av hemtjänsttagare och 60 procent av boende på vård- och omsorgsboende i Tyresö kommun sammantaget är nöjda. Nöjdast är man med utomhusmiljöerna på vård- och omsorgboendena, möjligheten att komma i kontakt med personal inom hemtjänst och att välja utförare. Det finns också tydliga förbättringsområden.

Personal och äldre person med rullator på Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Socialstyrelsens rikstäckande årliga undersökning av de äldres åsikt om kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomfördes under januari – mars 2022, och resultaten är nyligen sammanställda.

Årets resultat bör ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två års tid. Resultatet från 2022 års undersökning jämförs närmast med resultaten från 2020 då den nationella undersökningen inte genomfördes under 2021.

Hemtjänst i Tyresö

Nöjdheten med hemtjänst är överlag hög. Årets undersökning visar att 83 procent är sammantaget nöjda med sin hemtjänst i Tyresö. Detta är dock en minskning med 6 procent från 2020 års undersökning. Snittet för riket ligger på 86 procent.

Möjlighet att välja utförare

Möjligheten att få välja utförare har ökat med 4 procent, från 77 procent till 81 procent. Snittet för riket är 54 procent.

Kontakt med hemtjänstpersonalen

Nöjdheten med att få kontakt med hemtjänstpersonalen har sedan senaste undersökningen ökat med 2 procent, från 75 procent till 77 procent. Snittet för riket är 74 procent.

Förbättringsområden hemtjänst

Information om förändringar

60 procent anser att de får tillräckligt med information om förändringar. Det är en minskning med 9 procent sedan den senaste undersökningen då siffran var 69 procent. Snittet för riket ligger på 61 procent.

Förtroende för personalen

Trots att hemtjänsttagare i Tyresö har ett sammantaget högt betyg gällande bemötande har förtroendet för personalen minskat med 5 procent sedan förra undersökningen. 83 procent upplever att de har förtroende för personalen. Förra undersökningen låg siffran på 88 procent. Snittet för riket ligger på 87 procent.

Personalen kommer på avtalad tid

Hemtjänsttagarnas upplevelse av att personalen kommer på avtalad tid har minskat med 9 procent, från 88 procent till 79 procent. Snittet för riket är 81 procent. Troligtvis är detta resultat en effekt av coronapandemin och en större andel vikarier på grund av hög sjukfrånvaro i personalgrupperna.

Tillräckligt med tid

Att få tillräckligt med tid har minskat mest sedan senaste undersökningen. 72 procent av hemtjänsttagare i Tyresö anser att de får tillräckligt med tid. Det är en minskning med 11 procent sedan 2020 då resultatet låg på 83 procent. Snittet i riket ligger på 79 procent. Även detta resultat är troligtvis en effekt av coronapandemin.

Vård- och omsorgsboenden i Tyresö

Undersökningen visar att 60 procent av de boende på vård- och omsorgsboendena i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende. Det är en minskning med 19 procent sedan undersökningen 2020, då siffran låg på 79. Tyresö ligger därmed under siffran för riket i helhet, som visar att 77 procent av de boende på vård- och omsorgsboenden i landen är nöjda.

Utomhusmiljöer och möjligheten att komma ut

De boendes upplevelse av möjligheten att komma utomhus har ökat med 4 procent och ligger nu på 45 procent. Tyresö ligger dock fortfarande under rikssnittet som är 55 procent.

En positiv riktning är att de boendes upplevelse av trivsel utomhus har ökat med 12 procent, från 35 procent till 47 procent. Trots en ökning ligger Tyresö fortfarande under snittet för riket, vilket är 65 procent.

Förbättringsområden vård- och omsorgsboenden

Förtroende till personalen

65 procent av de boende uppger att de har förtroende för personalen. Det är en minskning med 23 procent sedan undersökningen 2020. Snittet för riket ligger på 81 procent. Förtroende för personalen ligger tätt samman med känslan av trygghet i boendet. Trots minskat förtroende för personalen uppger 83 procent av de boende att de känner sig trygga på boendet. Snittet för riket ligger på 87 procent.

Information om förändringar

Även information om förändringar visar en negativ riktning. 29 procent av de boende upplever att de får tillräckligt med information. I förra undersökningen var siffran 43 procent och rikssnittet är 45 procent.

Möjlighet att påverka tider

Minskat har även de boendes upplevelse av möjligheten att påverka tider, som minskat med 15 procent sedan förra mätningen. 33 procent anser att de har möjlighet att påverka tider. Snittet i riket är 45 procent.

Gemensamma utrymmen

Nöjdheten kring trivsel i gemensamma utrymmen har minskat med 15 procent, från 57 procent till 42 procent.

I undersökningen deltog 312 hemtjänsttagare och 83 boende på Tyresös vård- och omsorgsboenden.

- Stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten! Vi har två speciella år bakom oss sedan förra undersökningen genomfördes och mycket har hänt sedan dess, inte minst en pandemi. Årets resultat var sämre än vi förväntat oss, men vi accepterar det och behöver påbörja en ordentlig genomlysning av områdena som står ut mest i undersökningen. Vi vill såklart att alla som bor inom ett vård- och omsorgsboende eller använder sig av hemtjänst ska känna sig trygga, hörda, inkluderade och nöjda.

Nu behöver vi ta reda på vad som ligger bakom svaren i undersökningen och skaffa oss en konkret bild av läget. Vi planerar bland annat att genomföra fokusgrupper och djupintervjuer med boende, hemtjänsttagare och personal, säger John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen i Tyresö.

Källa: kolada.se Länk till annan webbplats.
Statistikdatabas som tillhandahåller statistik från olika källor. Här återfinns bland annat resultatet från Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Direktlänkar till Tyresös resultat i Kolada:
Hemtjänst Tyresö Länk till annan webbplats.
Vård- och omsorgsboende Tyresö Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 27 september 2022