08 oktober 2020

Så tycker Tyresös äldre om äldreomsorgen

Tyresöbor som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende i kommunen är överlag nöjda. 89 procent av hemtjänsttagarna och 79 procent av de boende på vård- och omsorgsboendena är sammantaget nöjda, enligt Socialstyrelsens färska undersökning. Belåtenheten med maten och utbudet av sociala aktiviteter har ökat markant bland de som bor på vård- och omsorgsboende. Det finns också tydliga förbättringsområden.

Boende och medarbetare vid Trollängens vård- och omsorgsboende

Socialstyrelsens rikstäckande årliga undersökning av de äldres åsikt om kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomfördes under våren 2020, och resultaten är nyligen sammanställda.

Vård- och omsorgsboenden i Tyresö

Undersökningen visar att 79 procent av de boende på vård- och omsorgsboendena i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende. Det är en ökning med 6 procent sedan föregående års undersökning, då siffran låg på 73 procent. Tyresö ligger därmed strax under siffran för riket i helhet, som visar att 81 procent av de boende på vård- och omsorgsboenden i landet är nöjda.

Maten

Nöjdheten med maten på vård- och omsorgsboendena i Tyresö har ökat med 12 procent sedan förra året − och är nu uppe på 76 procent. Föregående års siffra låg på 64 procent. Motsvarande siffra för riket i stort ligger i år på 74 procent, vilket innebär att Tyresö nu ligger precis över rikssnittet när det gäller nöjdheten med maten.

Sociala aktiviteter

De boendes belåtenhet med utbudet av sociala aktiviteter har också ökat avsevärt, och ligger nu på 53 procent. Förra årets siffra landade på 44 procent. Dock är det en bit kvar till rikets snittsiffra, som visar att 61 procent av de tillfrågade i undersökningen ute i landet är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds på boendet.

Förtroende för personalen

Vidare upplever 88 procent av de som bor på vård- och omsorgsboende i Tyresö att de har gott förtroende för personalen. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra året, och en liten bit över rikssnittet som ligger på 84 procent.

Trygghetskänsla

Förtroendet för personalen hänger tätt samman med känslan av trygghet i boendet. Sammantaget uppger 88 procent av Tyresöborna att de känner sig trygga på vård- och omsorgsboendet. Även här har en ökning skett sedan förra undersökningen, då 80 procent svarade att de upplevde sig trygga. Genomsnittssiffran för riket i helhet gällande upplevd trygghet på boendet ligger på 87 procent.

Förbättringsområden vård- och omsorgsboenden

Utomhusmiljön

Lågt betyg får trivseln i utomhusmiljön på boendena i Tyresö, som minskat med 19 procent sedan förra mätningen. 35 procent av de boende tycker att utomhusmiljön är trivsam. Föregående års siffra låg på 54 procent. I riket som helhet anser 67 procent att utomhusmiljön är trivsam.

Framföra synpunkter

Minskat har även de boendes upplevelse av möjligheten att kunna framföra synpunkter klagomål. 33 procent upplever att de har god möjlighet att kunna framföra synpunkter eller klagomål. Det är ett stort tapp sedan förra årets undersökning då 45 procent av de boende svarade detsamma. Här ligger Tyresö en bit under riket som helhet, där 47 procent anser sig ha god möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål.

Möjlighet att komma utomhus

Även de boendes möjlighet komma utomhus har minskat, och ligger nu på 41 procent. Förra året siffra låg på 50 procent. I riket som helhet anser 58 procent att de har god möjlighet att komma utomhus.

Bemötande

Betyget gällande bemötandet från personalen har sjunkit något. Förra året angav 94 procent att de fick ett gott bemötande av personalen på vård- och omsorgsboendet. I år är siffran 90 procent. Rikssiffran gällande gott bemötande ligger på 94 procent.

Hemtjänst i Tyresö

Nöjdheten med hemtjänsten är överlag hög. Undersökningen visar att 89 procent sammantaget är nöjda med sin hemtjänst i Tyresö. Det är en ökning med en procent sedan förra undersökningen. Tyresös siffra ligger i linje med rikssnittet för den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten, som ligger på 88 procent.

Tillräckligt med tid på plats

Den siffra som ökat mest sedan förra undersökningen är hemtjänsttagarnas upplevelse av att personalen spenderar tillräckligt med tid hemma hos dem för att kunna utföra sitt arbete. 83 procent av Tyresös hemtjänsttagare tycker att personalen lägger tillräckligt med tid hemma hos dem. Det är en ökning med 5 procent sedan förra året då 78 procent svarade detsamma. Årets siffra ligger precis strax över genomsnittet för riket, på 82 procent.

Möjlighet att påverka tiderna

Ökat har även hemtjänsttagarnas upplevelse av att kunna påverka de tider som personalen kommer hem till dem. I årets undersökning uppger 67 procent att de kan påverka tiderna. Motsvarande siffra för förra året uppgick till 64 procent. Snittet för riket ligger på 59 procent.

Bemötande

Vidare anser 97 procent av hemtjänsttagarna i Tyresö att de får ett gott bemötande av personalen, vilket är precis i snitt med riket. Förra årets siffra låg på 98 procent.

Förbättringsområden hemtjänst

Förtroende för personalen

Hemtjänsttagarnas förtroende för personalen har minskat med fem procent sedan förra undersökningen. 88 procent av Tyresös hemtjänsttagare uppger att de har förtroende för personalen. Förra årets siffra låg på 93 procent. I riket som helhet är siffran 89 procent.

Fullgott arbete

Minskat har även Tyresös hemtjänsttagares upplevelse av att personalen utför sina arbetsuppgifter fullgott. 84 procent anser att personalen gör det jobb de ska. Det är en minskning med 4 procent sedan förra året, då siffran låg på 88 procent. I landet som helhet är motsvarande siffra 86 procent.

Kontakt med personalen

Möjlighet att få kontakt med personalen är också ett område som fått sämre betyg än föregående år. 75 procent anser att det är enkelt att få kontakt med personalen. Det är två procent lägre än förra året, då 77 procent av hemtjänsttagarna i Tyresö svarade detsamma. Rikssnittet ligger på 77 procent.

− Stort tack till alla er omsorgstagare som tagit er tid att svara på enkäten! Det är väldigt värdefullt för vårt utvecklingsarbete att få era synpunkter så att vi kan fortsätta att göra allt vi kan för att ge er omsorg, trygghet och service med en hög kvalitet. Det är verkligen glädjande att vårt arbete med maten inom äldreomsorgen äntligen gett resultat! Många bitar i undersökningen är ett kvitto på att vi gör saker bra, men vi tar också med oss alla förbättringsområden, bland annat möjligheter att få kontakt och framföra synpunkter och klagomål samt trivseln i utomhusmiljön. Här kommer vi att göra insatser för att förbättra vardagen för alla våra omsorgstagare, säger John Henriksson, chef på äldre- och omsorgsförvaltningen i Tyresö.

I undersökningen deltog 275 hemtjänsttagare i Tyresö samt 73 boende på Tyresös vård- och omsorgsboenden.

Källa: kolada.se Länk till annan webbplats.
Statistikdatabas som tillhandahåller statistik från olika källor. Här återfinns bland annat resultaten från Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”

Direktlänkar till Tyresös resultat i Kolada:
Vård- och omsorgsboende Tyresö Länk till annan webbplats.
Hemtjänst Tyresö Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Upp