20 november 2019

Äldrecentrum skapas i Tyresö

Den 12 november beslutade kommunstyrelsen att ett äldrecentrum ska skapas i Tyresö. Äldrecentrumet kommer att ligga centralt i Tyresö och innehålla bostäder och aktiviteter för äldre − allt på samma ställe. Större delarna av äldrecentrumet beräknas stå klara under 2022.

Björkbackens vård- och omsorgsboende

Ett äldrecentrum är något som i många år efterfrågats av seniora Tyresöbor och de lokala pensionärsföreningarna i Tyresö – och nu blir det snart verklighet. Äldrecentrumet kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för personer med minnessvårigheter och en träffpunkt för äldre. Även lokaler för kommunens hemtjänst kommer att finnas i nya äldrecentrumet. Centrumet kommer att ligga i de fastigheter som Björkbackens vård- och omsorgsboende, kommunens kommunala boende, idag bedriver sin verksamhet i.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att eventuellt inrätta biståndsbedömt trygghetsboende med cirka 20 platser i äldrecentrumet.

− Ett äldrecentrum har länge efterfrågats av våra äldre i kommunen. Det är glädjande att vi nu äntligen kan ge våra äldre en samlad service, bättre utbud och träffpunkter under ett och samma tak. Förutom en mer tillgänglig och förbättrad service, hoppas vi att satsningen ska öka möjligheterna till sociala kontakter och underlätta vardagen för våra äldre. Det är något som vi prioriterar, säger Tony Thorén, ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsboendet

Björkbackens vård- och omsorgsboende blir en del i äldrecentrumet. Platserna på vård- och omsorgsboendet kommer dock att minska, från dagens 88 platser till 36, under en tvåårsperiod. Antalet platser är anpassat till det övergripande behovet av vård- och omsorgsplatser i Tyresö. Flera nya vård- och omsorgsboenden öppnar i Tyresö inom de närmaste tre åren, vilket innebär att behovet av vård- och omsorgsplatser för Tyresöborna kommer att bli tillgodosett.

Minskningen är sannolikt temporär, då det i kommunstyrelsens beslut återfinns en politisk målsättning om att utöka antalet boendeplatser på Björkbackens vård- och omsorgsboende i framtiden.

Beslutet gällande äldrecentrumet kan du läsa i sin helhet på InsynSverige.

Kommunstyrelsens beslut gällande äldrecentrumet på InsynSverige Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 3 december 2019
Upp