28 februari 2019

Avvecklingen av Björkbacken upphävd

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 27 februari att upphäva avvecklingen av Björkbacken – Tyresö kommuns kommunala vård- och omsorgsboende. Istället ska delar av vård- och omsorgsboendet renoveras och lokalerna ska även byggas om för att rymma ett äldrecentrum, med olika former av bostäder, verksamheter och aktiviteter för äldre samlade under ett tak.

Beslutet att Björkbacken skulle avvecklas togs av socialnämnden i september 2017. Bakgrunden till beslutet var att Arbetsmiljöverket bedömt Björkbackens lokaler som undermåliga för de anställda, och att en renovering av lokalerna ansågs för kostsam. I enlighet med socialnämndens beslut har ett antal boende på Björkbacken erbjudits och flyttat till annat vård- och omsorgsboende i Tyresö.

Nytt politiskt styre

Efter kommunvalet 2018 ändrades det politiska styret i Tyresö, och beslutet om Björkbackens framtid har nu ändrats då äldre- och omsorgsnämnden den 27 februari beslutade att upphäva avvecklingen. Planen för Björkbacken är nu att delar av vård- och omsorgsboendet ska renoveras i enlighet med Arbetsmiljöverkets förelägganden, och att delar av lokalerna ska byggas om i syfte att användas som ett äldrecentrum. En arbetsgrupp har tillsatts som i slutet av mars kommer att lägga fram ett förslag till helhetslösning.

Anstånd med renoveringarna

Tyresö kommun har på grund av bristerna i Björkbackens lokaler sedan tidigare fått ett förbud mot att använda Björkbackens lokaler för omvårdnadsarbete, från och med juni 2019, om inte nödvändiga renoveringar genomförts. Men Arbetsmiljöverket har nu beviljat Tyresö kommun anstånd med renoveringarna, sedan Tyresö kommun tagit fram en plan för genomförandet av renoveringsarbetet. Kommunen har till januari 2022 på sig att bli färdig med renoveringen av Björkbackens lokaler.

Parallellt kommer två nya vård- och omsorgsboenden att byggas i Tyresö; ett i Fornudden som beräknas stå färdigt hösten 2020 och ett i Tyresö centrum som väntas vara färdigt 2021/2022.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Upp