08 mars 2018

Högt betyg för personalens bemötande i undersökning om äldreomsorgen

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning visar att de Tyresöbor som bor på vård- och omsorgsboende eller har hemtjänst, generellt är nöjda med sitt boende eller sina hemtjänstinsatser. Tyresös äldre känner också överlag ett stort förtroende för personalen och tycker att de blir bra bemötta. Tydliga förbättringsområden är dock fritidsaktiviteterna och maten på vård- och omsorgsboendena, samt möjlighet att själv påverka vilka tider man får hjälp av hemtjänsten.

Socialstyrelsens rikstäckande, årliga undersökning av de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende genomfördes 2017 och resultaten är nu sammanställda. Undersökningen är uppdelad i två områden; vård- och omsorgsboende (äldreboende), samt hemtjänst.

Vård och omsorgsboenden i Tyresö
Undersökningen visar att hela 97 procent av de boende på vård- och omsorgsboenden i Tyresö känner att de får ett bra bemötande från personalen. Det är en ökning på 6 procent sedan föregående års undersökning och Tyresö ligger därmed högre än resultatet för riket i sin helhet (95%). Vidare uppger 86 procent att de känner förtroende för personalen på vård- och omsorgsboendet, vilket är en ökning med 8 procent sedan föregående undersökning. Tyresö ligger således i linje med det nationella snittet (88%) när det gäller förtroende för personalen.

Sammantaget är 84 procent av Tyresöborna nöjda med sitt vård- och omsorgsboende, vilket är en ökning med 8 procent sedan föregående undersökning. Nöjdheten ligger i nivå med den genomsnittliga siffran för resten av landet (83%).

Även siffran för trygghet är hög, då 85 procent av de tillfrågade känner sig trygga på sitt boende. Lika många - 85 procent, angav att de har lätt att få kontakt med personalen vid behov.

Förbättringsområden
Sifforna visar att endast 39 procent är nöjda med de aktiviteter som vård- och omsorgsboendet i Tyresö erbjuder. Det är en minskning med 14 procent sedan
2016-års undersökning och långt under genomsnittssiffran för riket som ligger på
63 procent.

Vidare uppger under hälften av deltagarna i undersökningen, 46 procent, att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Siffran är dock i nivå med det nationellt låga genomsnittsresultatet (46%).

Drygt hälften, 52 procent, tycker att det är trivsamt i de
gemensamma utrymmena på vård- och omsorgsboendet i Tyresö. Siffran för landet
som helhet ligger på 66 procent.

Trots en förbättring på fyra procent sedan föregående års undersökning, är nöjdheten med maten på vård- och omsorgsboendena betydligt lägre i Tyresö än i resten av landet. Nöjdheten i Tyresö ligger på 66 procent. Genomsnittet för riket ligger på 76 procent.

I Tyresö fanns vid tidpunkten för undersökningen fyra vård- och omsorgsboenden, varav ett är kommunalt. Samtliga vård- och omsorgsboenden i Tyresö ingick i undersökningen.

Hemtjänst i Tyresö
Undersökningen visar att hela 96 procent av hemtjänsttagarna i Tyresö tycker att de får ett bra bemötande från personalen och att 91 procent sammantaget är nöjda med hemtjänsten. Dessutom uppger 90 procent av deltagarna i undersökningen att de känner förtroende för personalen. Siffrorna har enbart förändrats marginellt sedan föregående undersökning och ligger i nivå med det nationella genomsnittet.

Förbättringsområden
Undersökningen visar att endast 68 procent av hemtjänsttagarna i Tyresö tycker
att de kan påverka vilka tider de får sin hjälp. Siffran är dock högre än rikssnittet som ligger på 60 procent. Undersökningen visar också att bara tre av fyra, 73 procent, vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål på sin hemtjänst i Tyresö. Denna siffra är ändock högre än det nationella resultatet (64%).

I Tyresö fanns vid tidpunkten för undersökningen, förutom den kommunala hemtjänsten, fem privata utförare av hemtjänst. Samtliga hemtjänstutförare
ingick i undersökningen.

− Tack alla Tyresöbor som deltagit i undersökningen! Socialstyrelsens årliga brukarundersökning är jätteviktig för oss för att kunna utvärdera våra insatser, och se vad vi gör bra och vad vi gör mindre bra. Framför allt pekar den ut konkreta områden som vi måste jobba på, och förbättra. Vi kommer nu att inleda arbeten på en rad punkter som undersökningen visat att vi behöver åtgärda, och fortsätta göra allt vi kan för att serva och stödja våra äldre i Tyresö på absolut bästa sätt, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Upp