17 april 2023

Hög trivsel och trygghet i Tyresös grundskolor

88 procent av Tyresös grundskolors elever trivs i sina skolor och är nöjda med sina lärare. 86 procent av eleverna känner sig trygga i skolan. Förbättringsområden är arbetsro, skolmaten och att väcka elevernas lust att lära.

händer och linjal

83 procent av eleverna anger att de är nöjda med sin skola. I årskurserna 2 och 4 kan drygt 80 procent av eleverna rekommendera sin skola till andra men siffran sjunker högre upp i årskurserna.

Nästan 9 av 10 vårdnadshavare anger att de har förtroende för sina barns lärare och att barnen känner sig trygga i både skolan och i fritidshemmet. 87 procent av vårdnadshavarna svarar att de är nöjda med skolan och 83 procent kan rekommendera skolan till andra.

När det gäller övriga 20-talet frågor som är kopplade till läroplanens olika målområden så är huvuddelen av svaren positiva till mycket positiva, både i vårdnadshavarnas och i elevernas svar.

Porträttbild på Martin Widholm, skolchef grundskola

Martin Widholm, skolchef grundskola

– Det är glädjande att vi återigen har höga resultat. För oss på grundskolan är det särskilt roligt att så många vårdnadshavare anger att de har ett högt förtroende för sitt barns skola och dess organisation säger Martin Widholm, skolchef för grundskola i Tyresö kommun.

Hög trygghet och trivsel på fritidshemmen

Fritidshemmen får höga resultat i upplevelsen av trivsel och trygghet av såväl elever som vårdnadshavare, nästan 90 procent är nöjda. Ett utvecklingsområde är information, där vårdnadshavare i lägre grad anser att de får information om hur deras barn utvecklas och har det på fritidshemmet.

Elever i grundsärskolan trivs ännu bättre

På kommunens två grundsärskolor är 88 procent av vårdnadshavarna nöjda med verksamheten på skolan. Vårdnadshavarna ger fritidshemmet mycket höga betyg när det gäller verksamhet, trivsel och trygghet. 93 procent av eleverna anger att de trivs och känner sig trygga på skolan och i fritidshemmet. Vårdnadshavarna är dock mindre nöjda med arbetsron på lektionerna samt med barnens delaktighet och inflytande.

– Det är viktigt att eleverna känner att miljön i klassrummet ger dem förutsättningar för att lära och utvecklas och jag vet att det här är något som rektorer och pedagoger arbetar kontinuerligt med på olika sätt. Vi kommer att ha stort fokus på detta även fortsättningsvis, säger Martin Widholm.

Tyresö kommuns elev- och föräldraenkät

Enkäten genomförs vartannat år för vårdnadshavare förskoleklass, vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 4, 6, 8 och anpassad grundskola (särskola) i kommunal regi. I förskolan och i den pedagogiska omsorgen genomförs enkäten varje år. Då tillfrågas vårdnadshavare som har sina barn i fristående och kommunal regi.

I årets undersökning har 7996 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Svarsfrekvensen totalt blev är 44,2 procent.

Varje skolas resultat

Varje enskild skolas resultat hittar du på Tyresö kommuns webbsida jämför verksamheter.
Jämför verksamheter Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 17 april 2024