14 april 2023

Vårdnadshavarna mycket nöjda med förskolan i Tyresö

Nästan 2500 vårdnadshavare med barn på förskolan, både i kommunal och fristående regi erbjöds att svara på en enkät om verksamheten. Svarsfrekvensen sammantaget blev 68 procent, något högre för de kommunala förskolorna. Kommunens förskolor får mycket höga betyg av vårdnadshavarna i enkäten som genomfördes i slutet på 2022.

98 procent upplever att deras barn trivs i förskolan, 95 procent anger att barnet är tryggt på förskolan och 92 procent är nöjda med sitt barns förskola.

Barn som målar på förskola

Förskolorna får höga resultat som också är stabila sedan flera år tillbaka. De kommunala förskolorna har haft stabilt goda resultat i föräldraenkäten de senaste åren, och resultaten visar att vårdnadshavarna upplever en fortsatt kvalitetsökning inom några områden

Genomgående höga resultat

 Förutom att barnen både trivs och känner sig trygga på förskolan så upplever 88 procent av vårdnadshavarna att deras barn uppmuntras att ta ansvar och 86 procent uppger att de får möjlighet att vara med och diskutera hur deras barn stöds på bästa sätt. 89 procent uppger att de får tydlig information från förskolan om dess styrdokument.

Flickor och pojkar

Resultaten visar på små skillnader i svaren när det gäller flickor och pojkar.

Porträttbild på  Ulrika Månsson, skolchef förskola

Ulrika Månsson, skolchef förskola

Utvecklingsområden

Enkäten visar något lägre resultat på tre frågor. Det rör vårdnadshavarnas upplevelse av information kring sitt barns utveckling, att barnens tankar och idéer tas tillvara i utbildningen och att förskolan utvecklar barnens intresse för det matematiska och logiska tänkandet.

- Även om alla tre frågor har förbättrats med minst 5 procent vardera sen föregående undersökning så handlar det om att skruva på vår kommunikation gentemot vårdnadshavarna. Vi behöver ta reda på hur vi förbättrar den, säger Ulrika Månsson

Samtidigt uppger 93 procent av vårdnadshavarna uppger att verksamheten är stimulerande för sitt barn

- Vi är glada att vi har så höga resultat. Det är ett resultat av flera års fokuserat arbete på att utveckla våra förskolor, där jag och rektorerna arbetat tillsammans med alla våra pedagoger för att höja kvaliteten. Enkäten hjälper oss att få syn på de områden som vi behöver utveckla ytterligare, och målet är självklart att vi vill ha 100 procent nöjda barn och vårdnadshavare, säger Ulrika Månsson.

Tyresö kommuns årliga enkätundersökning

I förskolan och i den pedagogiska omsorgen genomförs enkäten varje år. Då tillfrågas vårdnadshavare som har sina barn i både fristående och kommunal regi. Enkäten genomförs vartannat år för vårdnadshavare förskoleklass, vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 4, 6, 8 och anpassad grundskola (särskola) i kommunal regi. I årets undersökning har 7996 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Svarsfrekvensen totalt är 44,2 procent.

Varje förskolas resultat

Varje enskild kommunal förskolas resultat hittar du på Tyresö kommuns webbsida jämför verksamheter. De fristående förskolor och pedagogisk omsorg som deltagit i enkäten redovisar sina resultat separat.
Jämför verksamheter Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 21 april 2023