06 april 2022

Goda resultat för Tyresös förskolor i årets enkät

I 2021 års föräldraenkät svarar 89 % att de är nöjda med sitt barns förskola och 97 % anger att barnet trivs. De goda resultaten har hållit en stabil nivå de senaste åren.

bokstäver

De kommunala förskolorna har haft stabila goda resultat i föräldraenkäten i flera år och trots att vi ser en liten procentuell minskning för 2021 års resultat är det fortfarande 89 % som anger att de är nöjda med sitt barns förskola. Störst andel positiva svar får bland annat frågor om trivsel, trygghet, personalens engagemang och om verksamheten är stimulerande för barnet.

Ulrika Månsson

Ulrika Månsson

– Jag är glad över att vi fortsatt har höga resultat inom förskolan i Tyresö. Resultaten uppvisar inga större förändringar om man ser till föregående år även om vi ser att vi gått ner några procentenheter. Vi arbetar hela tiden för att behålla och höja kvaliteten i förskolorna. Vi håller nu på att analysera resultatet så att vi kan arbeta med våra styrkor och utvecklingsområden, säger Ulrika Månsson, skolchef för förskolan i Tyresö kommun..

När det gäller utveckling och lärande är det 84 % procent av vårdnadshavarna som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets intresse för språk, kommunikation samt att läsa och skriva. En något lägre andel, 80 % tycker att de får tydlig information om hur barnet utvecklas. Siffrorna har legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

Styrning och ledning

På fråga om vårdnadshavarna har förtroende för verksamheten som rektor bedriver, har ökat till en högre nivå än övriga resultat, från 69 % 2020 till 80 % i 2021. En ny fråga i 2021 års enkät får höga resultat, 94 % av vårdnadshavarna har förtroende för sitt barns pedagoger.

- Det gläder mig, vi har fantastiska pedagoger på våra förskolor i Tyresö kommun med hög kompetens och som hela tiden arbetar för att skapa tillitsfulla relationer, säger Ulrika Månsson.

Fler vårdnadshavare svarade "vet ej" under pandemin

Om man jämför resultaten för de frågor som var identiska eller delvis identiska med föregående års frågor så ser man marginella skillnader. Undersökningsföretaget som tagit fram enkäterna lyfter fram slutsatsen att vårdnadshavarna inte upplever samma ”närhet” till förskolan nu jämfört med tiden före pandemin. Detta har resulterat i att fler vårdnadshavare än tidigare har svarat ”Vet ej” på en del av frågorna. Det är svårt att veta vilket annat svarsalternativ som annars hade varit aktuellt om förhållandena hade varit normala.

Tyresö kommuns årliga föräldraenkät för förskola och pedagogisk omsorg

Tyresö kommun genomför varje år en enkätundersökning bland vårdnadshavare för att ta reda på vad de tycker om verksamheter inom förskola och pedagogisk omsorg.

Varje kommunal förskoleenhets resultat hittar du på respektive förskolas webbsida. De fristående förskolor och pedagogisk omsorg som deltagit i enkäten redovisar sina resultat separat.

I 2021 års undersökning har 1706 vårdnadshavare svarat, i såväl kommunala som fristående enheter. Svarsfrekvens är 71 %, vilket är en minskning på 6 % jämfört med föregående år.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 8 april 2022