14 oktober 2020

Förslag för nya skolplatser i centrala Tyresö

Tyresö växer och det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Tyresö. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att kommunen kan titta närmare på förutsättningarna för att bland annat bygga två helt nya grundskolor där Stimmets skola och Njupkärrs skola ligger i dag.

Njupkärrs skola

Enligt befolkningsprognosen för Tyresö kommer det att behövas cirka 420 fler platser i grundskolan i centrala Tyresö fram till 2030. Kommunen har utrett olika lösningsalternativ såsom att bygga om eller bygga till befintliga skolor, bygga helt nya grundskolor och/eller att disponera om bland de befintliga lokalerna.

Eftersom det är ont om mark i centrala Tyresö som är lämplig för att bygga skolor, och flera av de befintliga grundskolorna är i behov av renovering, förordas i utredningen att två nya skolor byggs där Njupkärrs skola och Stimmets skola ligger idag. Rapporten innehåller två förslag som båda utgår från detta men skiljer sig något åt i övrigt. Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober att kommunen ska gå vidare med förstudier av båda förslagen, för att närmare granska för- och nackdelar. Dessutom beslutades att förstudierna även ska utreda alternativet att låta externa aktörer bygga och förvalta nya skollokaler och låta fristående aktörer driva verksamheten.

Förslagen i korthet

Gemensamt för båda förslagen är att det byggs två nya grundskolor som ersätter Stimmets skola och Njupkärrs skola. De befintliga skollokalerna rivs. Njupkärr fortsätter att vara en F–6-skola och Stimmet utökas till F–9. Båda skolorna får också ny idrottshall. Enligt ett av förslagen utökas dessutom Fårdala, som i dag är en F–5-skola, till att åter bli en F–6-skola. Särskolan, som i dag är uppdelad på Nyboda och Stimmets skola, ska enligt ett tidigare beslut slås ihop till en egen organisation och på sikt också samlas på samma skola. Det ingår därför i förstudierna att utreda om särskolans framtida lokaler placeras i anslutning till Stimmet eller Nyboda.

– Vi behöver skapa en hållbar lösning där vi möter behovet av fler skolplatser för många år framöver. Nu kan vi arbeta vidare med konkreta förslag, som inkluderar stora satsningar på moderna skollokaler för framtiden. Jag ser också mycket positivt på att vi kan skapa en sammanhållen skolgång för våra elever i särskolan, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan i Tyresö.

Vad händer nu?

Förstudierna genomförs under 2020 och 2021 och kommer att ligga till grund för beslut om genomförande. Varje flytt, om- till- och nybyggnation kommer så småningom att bli ett eget projekt med egen tidplan. Inga förändringar som påverkar eleverna kommer att genomföras under läsåret 20/21.

Läs mer om förslagen och förstudierna

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020