24 september 2020

Bästa resultatet på fem år i Tyresös grundskolor

Måluppfyllelsen, det vill säga andelen niondeklassare som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, är 80,76 procent för Tyresös kommunala grundskolor. Det är det bästa resultatet under en femårsperiod för Tyresö. Resultatet har ökat cirka fem procentenheter sedan föregående år, vilket framför allt beror på att två av skolorna förbättrat sina resultat markant.

Även det genomsnittliga meritvärdet, alltså den siffra man får när betygen i 17 ämnen räknas samman, är det bästa resultatet under en femårsperiod.

– Resultatet är ett kvitto på att de insatser vi har gjort har gjort skillnad. Jag är också glad att vi har ett så fint resultat bland våra nior trots den extrema situation vi befunnit oss i under våren. Men pandemin har inneburit att vi har fått prioritera våra resurser, och vi ser att vi har en del att ta igen framöver, för att nå samma goda resultat över alla årskurser, säger Johan Ahlkvist.

Terminsbetyg och meritvärde för årskurs 6, 7 och 8

För årskurs 6 och 8 ligger andelen uppnådda kunskapsresultat på en likvärdig nivå jämfört med förra läsåret. I årskurs 7 syns en liten nedgång i kunskapskraven men en förbättring i meritvärdet. I årskurs 6 har meritvärdet minskat sedan föregående läsår med några poäng, i årskurs 8 har det minskat med en knapp poäng.

Högre andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram

Förra läsåret sjönk gymnasiebehörigheten i Tyresös kommunala grundskolor jämfört med föregående år. Därför har insatser gjorts bland annat inom matematik och specialpedagogik. I år har andelen behöriga elever ökat något, till 86,57 procent.

‌Resultat våren 2020

Tyresö årskurs 9

2016

2017

2018

2019

2020

Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

77,4

73,8

78,0

75,7

80,76

Genomsnittligt meritvärde

230,7

226

233,5

234,2

234,8

Andel behöriga till gymnasiet

87,8

82,9

86,8

84,9

86,57


Jämförelse med hela landet

Enligt Skolverkets statistik var totalt 85,6 procent av eleverna i Sverige behöriga till något av gymnasieskolans nationella program efter vårterminen 2020 . Det genomsnittliga meritvärdet för 17 ämnen var 231,1 poäng. Andelen elever som uppnådde godkänt betyg i samtliga ämnen var 76,1 procent på riksnivå.

Skolverket publicerar fr o m 2020 enbart statistik på riksnivå och inte som tidigare per kommun. Siffrorna för Tyresös skolor 2020 är därför kommunens egna. Förändringen är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy för fristående skolor. Därmed kan Skolverket för närvarande inte heller publicera resultat för kommunala skolor.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 september 2020