23 juni 2020

Hög trivsel och trygghet i Tyresös grundskolor

Nio av tio elever trivs och är trygga i Tyresös grundskolor. Framför allt i de yngre årskurserna är elever och vårdnadshavare överlag mycket nöjda. Förbättringsområden är studiero och att väcka elevernas lust att lära.

händer och linjal

En hög andel av vårdnadshavarna anger att deras barn trivs i grundskolan, att verksamheten är stimulerande och att personalen är engagerade i deras barns utveckling. Andelen nöjda har ökat något jämfört med tidigare år. Liksom föregående år är nöjdheten högst i de yngre årskurserna. Av vårdnadshavarna till elever i förskoleklass uppger 97 procent att deras barn trivs i skolan. Siffran sjunker något högre upp i årskurserna.

Ungefär 90 procent av eleverna uppger att de trivs i skolan. Samtidigt uppger en tredjedel av eleverna att skolarbetet inte väcker lust att lära mer och närmare en femtedel tycker att lektionerna är ointressanta. Färre än hälften av eleverna upplever att de har inflytande över skolarbetet, ett resultat som skiljer sig åt mellan skolorna. Andelen elever som är med och planerar sitt skolarbete varierar från 35 till 67 procent.

– Det är glädjande att vi återigen har höga resultat och att vi sticker ut jämfört med andra kommuner. Elevernas känsla av delaktighet och lust att lära är ett utvecklingsområde vi känner till sedan tidigare och ett av de områden vi kommer att prioritera under kommande läsår, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskola i Tyresö kommun.

johan ahlkvist

Johan Ahlkvist

Elevernas upplevelse av studiero ökar

Nio av tio elever är trygga i skolan och upplever att personalen bryr sig om dem. Resultatet är detsamma för flera skolor, men det finns också skolor där nära en femtedel av eleverna inte känner sig trygga. Cirka en tredjedel av eleverna saknar studiero. Utvecklingen går dock i positiv riktning, andelen negativa svar har minskat från 42 till 34 procent.

Hög trygghet och trivsel på fritidshemmen

Fritidshemmen får höga resultat i upplevelsen av trivsel och trygghet av såväl elever som vårdnadshavare, cirka 90 procent är nöjda. Ett utvecklingsområde är information, där vårdnadshavare i lägre grad anser att de får information om hur deras barn utvecklas och har det på fritidshemmet. För eleverna är delaktighet ett utvecklingsområde på fritidshemmen, knappt hälften svarar att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika uppgifter.

Elever i grundsärskolan trivs men saknar studiero

På kommunens två grundsärskolor är 81 procent av vårdnadshavarna nöjda med verksamheten. De anser att barnen är trygga och att personalen bryr sig om barnen. Över 90 procent av eleverna anger att de trivs och känner sig trygga på skolan och i fritidshemmet. Vårdnadshavarna är dock mindre nöjda med arbetsron på lektionerna samt med barnens delaktighet och inflytande. Av eleverna är det 65 procent som anger att de kan arbeta utan att bli störda på lektionerna.

– Det är viktigt att eleverna känner att miljön i klassrummet ger dem förutsättningar för att lära och utvecklas och jag vet att det här är något som rektorer och pedagoger arbetar kontinuerligt med på olika sätt. Vi kommer att ha stort fokus på detta även fortsättningsvis, säger Johan Ahlkvist.

Tyresö kommuns årliga elev- och föräldraenkät

Tyresö kommun genomför årligen en enkätundersökning bland elever och vårdnadshavare för att ta reda på vad de tycker om kommunens för- och grundskolor.

Undersökningen omfattar samtliga kommunala verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskolans förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8 samt fritidshem. Fristående förskolor och skolor i Tyresö erbjuds möjlighet att delta i undersökningen.

I årets undersökning har 6 451 elever och vårdnadshavare tillfrågats, i såväl kommunala som fristående enheter. Svarsfrekvens är 77 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Varje skolas resultat hittar du på respektive skolas webbsida. De fristående skolor som deltagit i enkäten redovisar sina resultat separat.

Elever på grundsärskolan har deltagit i undersökningen för första gången 2020. Sammanlagt 130 elever och vårdnadshavare har tillfrågats. Resultatet redovisas i rapporten nedan.

diagram elever nöjdhet

Resultat för elever i kommunala grundskolor, andel i procent.

diagram vårdnadshavare

Resultat för vårdnadshavare, kommunala grundskolor, andel i procent.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 24 juni 2020