23 juni 2020

Goda betyg till Tyresös förskolor även i år

I årets föräldraenkät svarar 94 procent att de är nöjda med sitt barns förskola och 98 procent anger att barnet trivs. De goda resultaten har hållit i sig under de senaste åren.

bokstäver

De kommunala förskolorna har haft stabilt goda resultat i föräldraenkäten i flera år, och 2020 är det 94 procent som anger att de är nöjda med sitt barns förskola. Det innebär en ökning med en procentenhet per år de senaste fyra åren. Störst andel positiva svar får bland annat frågor om trivsel, trygghet, personalens engagemang och om verksamheten är stimulerande för barnet.

Ulrika Månsson

Ulrika Månsson

– Det gläder mig att vi även i år har så höga resultat inom förskolan i Tyresö. Det sticker ut positivt om man jämför med resultatet i andra kommuner och vi arbetar hela tiden för att behålla och höja kvaliteten i förskolorna. Därför lägger vi tid på att analysera resultatet så att vi identifierar våra styrkor och utvecklingsområden, säger Ulrika Månsson, skolchef för förskolan i Tyresö kommun.

När det gäller utveckling och lärande är det 89 procent av vårdnadshavarna som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets intresse för språk, kommunikation samt att läsa och skriva. En något lägre andel, 82 procent tycker att de får tydlig information om hur barnet utvecklas. Siffrorna har legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

Delaktighet och förtroende

En av de frågor som får lägst resultat i undersökningen handlar om att ha inflytande i förskolans verksamhet, vilket 71 procent av vårdnadshavarna anser sig ha. 82 procent anser att barnets tankar och intressen tas tillvara. Även förtroendet för förskolans rektor ligger på en något lägre nivå än övriga resultat, 69 procent. För samtliga dessa frågor är det en relativt hög andel som svarat att de inte vet.

90 procent av vårdnadshavarna uppger att förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr förskolans verksamhet.

– Delaktighet och inflytande är ett viktigt utvecklingsområde för oss. Att identifiera vad inflytande betyder för våra vårdnadshavare är också något vi behöver fortsätta att ha dialog kring, säger Ulrika Månsson.

Tyresö kommuns årliga elev- och föräldraenkät

Tyresö kommun genomför årligen en enkätundersökning bland elever och vårdnadshavare för att ta reda på vad de tycker om kommunens för- och grundskolor.

Varje förskoleenhets resultat hittar du på respektive förskolas webbsida. De fristående förskolor och pedagogisk omsorg som deltagit i enkäten redovisar sina resultat separat.

Undersökningen omfattar samtliga kommunala verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskolans förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8 samt fritidshem. Fristående förskolor och skolor i Tyresö erbjuds möjlighet att delta i undersökningen.

I årets undersökning har 6 451 elever och vårdnadshavare tillfrågats, i såväl kommunala som fristående enheter. Svarsfrekvens är 77 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

diagram nöjdhet förskola

Resultat för Tyresös kommunala förskolor, andel i procent.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 24 juni 2020