27 juni 2019

Vårdnadshavarna nöjda med förskolan i Tyresö

Kommunens förskolor får höga betyg av vårdnadshavarna i årets föräldraenkät. 98 procent upplever att deras barn trivs i förskolan, 96 procent anger att barnet är tryggt på förskolan och 93 procent är nöjda med sitt barns förskola.

Två pojkar på Skrindans förskola leker med att färga is.

Barnen trivs i Tyresös förskolor. Foto: Björn Andersson

De kommunala förskolorna har haft stabilt goda resultat i föräldraenkäten de senaste åren, och resultaten visar att vårdnadshavarna upplever en fortsatt kvalitetsökning inom några områden.

88 procent (en ökning från 81 procent 2018) upplever att förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk, kommunikation samt läs- och skrivutveckling.

- Många av våra förskolor har arbetat väldigt medvetet med detta område under det senaste året, bland annat genom Skolverkets läslyft för förskolan. Vi gör också insatser på kommunnivå, till exempel gör vi nu en satsning på appen Ugglo, berättar Elisabet Schultz, skolchef för förskolan och tf förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Genomgående höga resultat

98 procent av vårdnadshavarna uppger att deras barn verkar trivas i förskolan, och 96 procent anger sitt barn som tryggt i förskolan. Det är höga resultat som också är stabila sedan flera år tillbaka.

95 procent av vårdnadshavarna uppger att verksamheten är stimulerande för sitt barn. 81 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn uppmuntras att ta ansvar och 84 procent av vårdnadshavarna uppger att de får möjlighet att vara med och diskutera hur deras barn stöds på bästa sätt. 90 procent uppger att de får tydlig information från förskolan om dess styrdokument.

Elisabet Schultz

Utvecklingsområden

Enkäten visar något lägre resultat, omkring 70 procent, på tre olika frågor. Det rör vårdnadshavarnas upplevelse av deras egna möjligheter till inflytande i verksamheten, förtroendet för förskolechefen samt förskolans arbete mot kränkande behandling. Förtroendet för förskolechefen har dock ökat sedan förra året och är det högst uppmätta på fyra år.

- Vi är glada att vi har så höga resultat. Det är ett resultat av flera års fokuserat arbete på att utveckla våra förskolor, där jag och förskolecheferna arbetat tillsammans med alla våra pedagoger för att höja kvaliteten. Enkäten hjälper oss att få syn på de områden som vi behöver utveckla ytterligare, och målet är självklart att vi vill ha 100 procent trygga och nöjda barn och vårdnadshavare, säger Elisabet Schultz.

Tyresö kommuns årliga enkätundersökning

Tyresö kommun genomför varje år en enkätundersökning bland vårdnadshavare i kommunens förskolor, pedagogiska omsorgen, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I årskurs 5 och 8 är även elever tillfrågade. I årets undersökning har sammanlagt 5176 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Totalt besvarade 3659 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71,3 procent.

Informationen här redovisar de kommunala förskolornas resultat. Den kommunala pedagogiska omsorgen har för få svaranden för att kunna redovisas. Varje förskoleenhets resultat finner du på respektive förskolas webbsida. De fristående förskolor och pedagogisk omsorg som deltagit i enkäten redovisar sina resultat separat.

Läs vidare

Rapport: elev- och föräldraenkäten 2019 , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultat föräldraenkät i förskolan - kommunala förskolor , 728.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat föräldraenkät i förskolan - fristående förskolor , 728.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 27 juni 2019