13 juni 2019

Yngre årskurser bäst i elev- och föräldraenkäten

Lärare med elever som skriver.

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass samt årskurs 2 är generellt sett nöjda med sitt barns skola. I årskurs 5 och 8 går resultaten däremot ner jämfört med föregående år.

Johan Ahlkvist

Enkätresultatet för årskurs 2 har ökat från 2018 och är totalt sett det högsta resultatet över en fyraårsperiod. Resultatet inom förskoleklass är något lägre än föregående års resultat men visar fortfarande på en relativt hög nivå.

– Det är glädjande att vi har så goda resultat i de yngre åldrarna. Vi har gjort en hel del utvecklingsinsatser på skolorna de senaste åren, bland annat för fritidshemmen, och jag tror att detta nu visar sig i resultaten, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan.

Resultaten för eleverna i årskurs 5 har minskat inom alla områden jämfört med 2018. Högst resultat finns inom området utvecklig och lärande, medan frågor om ansvar och inflytande får lägst resultat.

Överlag har resultaten för årskurs 8 på en övergripande nivå ökat eller bibehållit samma nivå som tidigare år. Lägst resultat får skolorna i frågor som rör elevernas lust att lära mer och lärarnas förmåga att göra lektionerna intressanta.

Delaktighet – ett utvecklingsområde

Generellt sett i alla tillfrågade årkurser, får frågor om delaktighet och inflytande sämre resultat än övriga områden.

– Arbetet med delaktighet är definitivt en av våra stora utmaningar, vilket enkäten bekräftar. Alla våra skolor har nu fått i uppgift att ta fram handlingsplaner för hur de planerar att utveckla delaktigheten på sin skola. Vi skapar också forum för hur vi kan öka det kollegiala lärandet mellan skolorna när det gäller elevernas delaktighet, säger Johan Ahlkvist.

Resultat i kortform

Förskoleklassen (resultat 2018 inom parentes)

 • 93 (94) procent av vårdnadshavarna i förskoleklassen uppger att de är nöjda med sitt barns skola
 • 90 (92) procent kan tänka sig att rekommendera skolan till andra.
 • 97 (98) procent uppger att deras barn trivs i förskoleklassen
 • 93 (93) upplever att skolarbetet är stimulerande för deras barn.

Årskurs 2 (resultat 2018 inom parentes)

 • 96 (94) procent uppger att deras barn trivs i skolan
 • 95 (88) procent uppger att skolarbetet är stimulerande för deras barn
 • 95 (86) procent tycker att lärarna engagerar sig i barnens utveckling
 • 92 (83) procent tycker att lärarna är bra på att väcka barnets intresse för skolarbetet
 • 91 (83) procent anser att deras barn får det stöd hen behöver

Årskurs 5 (resultat 2018 inom parentes)

 • 87 (89) procent av eleverna uppger att de trivs i skolan
 • 87 (93) procent upplever att de under skolarbetet får det stöd och hjälp av läraren som behövs
 • 84 (86) procent känner sig trygga i skolan
 • 83 (94) procent av eleverna upplever att lärarna förklarar skolarbetet så att de förstår
 • 46 (51) procent av eleverna tycker att eleverna får vara med och bestämma hur de ska arbeta med olika skoluppgifter

Årskurs 8 (resultat 2018 inom parentes)

 • 91 (87) procent av eleverna i årkurs 8 trivs i skolan
 • 87 (82) procent uppger att de känner sig trygga i skolan
 • 81 (79) procent av eleverna upplever att de har lärare som förklarar skolarbetet så att de förstår
 • 83 (83) procent upplever att de får det stöd de behöver från lärare.
 • 60 (62) procent av eleverna upplever att lärarna gör lektionerna intressanta.
 • 43 (43) procent uppger att skolarbetet gör dem så nyfikna att de vill lära sig mer

Fritidshemmet

Nytt för årets enkät var att frågor ställdes om trivsel och trygghet i fritidshemmet i årskurs 2. 91 procent upplever att deras barn är tryggt på fritidshemmet, och 93 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trivs på fritidshemmet.

Grundsärskolan

81 procent av vårdnadshavarna i grundsärskolan uppger att de är nöjda med verksamheten. Grundsärskolan får höga resultat på frågor om trygghet, där 80 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är tryggt i verksamheten. 76 procent uppger att deras barn trivs i grundsärskolan och hela 92 procent upplever att personalen bemöter deras barn på ett positivt sätt.

Grundsärskolan har lägre resultat i förhållande till arbetsro samt elevernas delaktighet och inflytande. Endast 42 procent av vårdnadshavarna i grundsärskolan upplever att det är arbetsro i sitt barns klassrum. 54 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn är med och planerar skolarbetet utifrån sina förutsättningar.

Resultaten för grundsärskolan är inte helt jämförbara med tidigare år, då svarsfrekvensen tidigare varit mycket låg (43 procent). I år ökade svarsfrekvensen till 81 procent.

Tyresö kommuns årliga enkätundersökning

Tyresö kommun genomför varje år en enkätundersökning bland vårdnadshavare i kommunens förskolor, pedagogiska omsorgen, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I årskurs 5 och 8 är även elever tillfrågade. I årets undersökning har sammanlagt 5176 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Totalt besvarade 3659 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71,3 procent.

Informationen här redovisar de kommunala grundskolornas resultat. Tyresö Monterssoriskola har också deltagit i enkäten, men redovisar sina resultat separat.

Läs vidare

Rapport: elev- och föräldraenkäten 2019 , 2.7 MB.

Resultat föräldraenkät i förskoleklass - kommunala grundskolor , 865.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat föräldraenkät i årskurs 2 - kommunala grundskolor , 863 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat elevenkät i årskurs 5 - kommunala grundskolor , 739.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat föräldraenkät i årskurs 5 - kommunala grundskolor , 862.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat föräldraenkät i årskurs 8 - kommunala grundskolor , 672.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat elevenkät i årskurs 8 - kommunala grundskolor , 740.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 27 juni 2019