04 september 2018

Satsning på tillgänglighet i skolan

Nu påbörjas en långsiktig satsning på att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till en så kallad NPF-säkring som gynnar alla elever.

Satsningen är sprungen ur ett behov att utforma skolmiljön så att elever med NPF (neuropsykiatriskt funktionshinder), till exempel ADHD eller autism, får samma förutsättningar till en god kunskapsutveckling som andra elever. Men satsningen kommer alla elever till del.

- Detta här är en satsning som kommer gynna alla elever – inte bara elever med NPF. Genom konkreta åtgärder i den fysiska, psykiska, social och pedagogiska miljön kan vi sänka stressnivån i skolan och på så sätt skapa lugn och ökad studiero för alla, säger Caroline Draste, chef för den centrala barn- och elevhälsan, och den som driver satsningen.

- Konkret kan det handla om att minimera sinnesintrycken i klassrummet eller skapa en tydlighet i kommunikationen; vad ska vi göra, när ska vi göra det, och varför ska vi göra det? Läraren kan till exempel använda bild- eller textstöd för att underlätta, berättar hon.

Alla på skolan involveras

Alla Tyresös kommunala grundskolors elevhälsoteam får under hösten utbildning i SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillgänglighetsmodell. Med hjälp av modellen involverar elevhälsoteamet sedan all personal på skolan, gör en genomlysning av nuläget och tar fram en handlingsplan som innehåller åtgärder för att NPF-säkra skolan.

- Detta är något som all personal ska vara involverad i. Alla som arbetar på skolan ska veta vad tillgänglighet innebär och hur de kan bidra för att öka tillgängligheten, säger Caroline Draste.

Likvärdighet viktigt

Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan, är den som har tagit initiativ till satsningen.

- Idag har våra skolor kommit olika långt i arbetet med tillgänglighet. Det här uppdraget går ut på att öka likvärdigheten i våra skolor kring hur vi har utformat skolmiljön för alla våra elever. Det ska inte spela någon roll vilken skola i kommunen du går i – din skolmiljö ska vara tillgänglig, säger Johan Ahlkvist.

Under läsåret 2018/2019 ska alla skolor genomföra det första steget i NPF-säkringen: utbildning, kartläggning och ta fram en handlingsplan för skolan. Satsningen börjar med kommunens grundskolor, men kommer även omfatta alla förskolor på sikt.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 4 september 2018