13 juni 2018

Förbättring för fritidshemmen i elev- och föräldraenkäten

Lärare med elever som skriver.

I årets elev- och föräldraenkät är fler vårdnadshavare nöjda med fritidshemmen jämfört med 2017. Nöjdheten med grundskolan överlag minskar dock något.

2018 års elev- och föräldraenkät skickades ut till vårdnadshavare i årskurs 2, 5 och 8, samt till elever i årskurs 5 och 8. Resultaten gäller för både kommunala och fristående grundskolor. Internationella Engelska skolan har inte deltagit i enkäten.

Förbättring för fritidshemmen

För fritidshemmens verksamhet så visar enkäten totalt en förbättring i nöjdhet på cirka sex procentenheter. Ökningen gäller främst förskoleklassen.

- Detta är oerhört glädjande. Vi kan se att den satsning på kompetenshöjning av fritidshemmens personal som vi inledde i höstas har börjat ge effekt. Fritidshemmen har jobbat väldigt mycket med att skapa struktur i planering och organisation. Vi kommer fortsätta med det arbetet, och just i dagarna har projektgruppen tagit fram en handlingsplan för nästa år, berättar Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Andel vårdnadshavare som instämmer med påståendet ”Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem”:

 • Förskoleklass: 92 procent svarar att de instämmer (87 % 2017)
 • Årskurs 2: 82 procent svarar att de instämmer (82 % 2017)
 • Årskurs 5: 85 procent svarar att de instämmer (78 % 2017)

Lägre resultat överlag

Resultaten för den totala enkäten håller en fortsatt hög nivå, men visar på en försämring i många av frågeområdena och för alla tre tillfrågade årskurser.

- Det är en försämring, speciellt för årskurs 2 där resultaten för nöjdhet har sjunkit med 10 procentenheter på två år, och det behöver vi definitivt analysera djupare. Resultaten visar också att skolorna behöver arbeta än mer fokuserat med trygghet och arbetsro, säger Johan Ahlkvist.

Andel vårdnadshavare i årskurs 2 som instämmer med påståendet ”Jag är nöjd med mitt barns skola”:

 • 83 procent (88 % 2017, 93 % 2016)

Andel vårdnadshavare i årskurs 2 som instämmer med påståendet ”Mitt barn trivs i skolan”:

 • 94 procent (2017: 96 %), 2018: 96 %)

Andel elever som instämmer med påståendet ”Jag trivs i skolan”:

 • Årskurs 5: 90 procent (92 % 2017)
 • Årskurs 8: 87 procent (92 % 2017)

Andel elever som instämmer med påståendet ”Jag är trygg i skolan”:

 • Årskurs 5: 87 procent (90 % 2017)
 • Årskurs 8: 82 procent (88 % 2017)

Andel elever som instämmer med påståendet ”Jag är nöjd med min skola”:

 • Årskurs 5: 84 procent (86 % 2017)
 • Årskurs 8: 74 procent (77 % 2017)

Resultaten i korthet

 • Yngre elever är mer nöjda jämfört med äldre.
 • Mindre skillnad i pojkar och flickornas upplevelse av sin skola jämfört med tidigare år.
 • Elever är mer positiva till sin skola jämfört med vårdnadshavarna.
 • Arbetsro på lektionerna, trygghet och elevinflytande är tre utvecklingsområden.

Läs mer

Varje skolas resultat hittar du på deras respektive webbsida.

Ladda ner hela rapprtoen här (pdf)

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 14 juni 2018
Upp