03 maj 2018

Skolinspektionens granskning av Tyresö klar

Skolinspektionens granskning av Tyresö kommun är nu klar. Rapporterna ger flera positiva signaler, samtidigt som utvecklingsområdena är tydliga.

På huvudmannanivå (övergripande nivå) skriver Skolinspektionen att förskola, förskoleklass och grundskola är utan brister. Grundsärskolan har på huvudmannanivå fått föreläggande kring kvalitetsarbetet. Fritidshemmen har fått föreläggande kring utveckling av utbildningen på fritidshemmen.

- Det är väldigt glädjande att våra största verksamheter har fått helt grönt ljus av Skolinspektionen. Vi har genomfört ganska stora förändringar i vår organisation de senaste tre åren, och det har gett resultat. Det är tydligt att det fortfarande återstår en del arbete kring både grundsärskola och fritidshemmen, säger Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, och fortsätter:
- Vi genomför sedan i höstas en kompetensutvecklingsinsats för fritidshemmen som mottagits väl. För grundsärskolan kommer vi nu analysera de brister som Skolinspektioner rapporterar om på huvudmannanivå och titta på vilka insatser som behövs.

Granskade skolor

Skolinspektionen har granskat fem av kommunens skolenheter. Skolorna har granskats inom områdena styrning och utveckling av verksamheten, undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, förutsättningar för lärande och trygghet samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  • Nyboda skola är helt utan brister.
  • Bergfotens skola har fått föreläggande kring styrning och utveckling av verksamheten samt extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Dalskolan har fått föreläggande inom områdena undervisning och lärande samt förutsättningar för lärande och trygghet.
  • Nyboda grundsärskola har fått föreläggande gällande styrning och utveckling av verksamheten.
  • Stimmets grundsärskola har fått föreläggande kring styrning och utveckling av verksamheten, extra anpassningar och särskilt stöd samt förutsättningar för lärande och trygghet.

Skolinspektionen granskar var tredje år

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn vart tredje år av all skolverksamhet i Sverige, både kommunal och fristående, för att se till att den följer lagar, regler och läroplaner. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Ett föreläggande från Skolinspektionen innebär att bristen ska åtgärdas och att huvudmannen ska redovisa åtgärderna för Skolinspektionen.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Upp