31 januari 2018

Skolinspektionen granskar Tyresö

Under februari månad granskar Skolinspektionen Tyresö kommuns förskolor och skolor. Detta är en del av den regelbundna granskning som Skolinspektionen genomför av all skolverksamhet i hela landet var tredje år.

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn vart tredje år av all skolverksamhet i Sverige, både kommunal och fristående, för att se till att den följer lagar, regler och läroplaner. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Kartläggning, besök och enkäter

Tillsynen börjar alltid med en kartläggning av huvudmannens, i det här fallet Tyresö kommuns, verksamhet. Utifrån vad denna kartläggning visar kan tillsynen läggas upp på olika sätt. Vanliga inslag är dokumentstudier, besök, lektionsobservationer och intervjuer med ansvariga för skolan. Lärar- och elevintervjuer kan också ingå. Inför tillsynen genomförs en ombedömning av nationella prov och en enkätundersökning (Skolenkäten) där pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare får ge sin syn på skolan.

Inspektion av enheter och huvudman

Förutom utvalda grundskolor inspekteras alla grund- och gymnasiesärskolor, eftersom det saknas officiell statistik om exempelvis kunskapsresultaten för dem. Alla fristående skolor får dessutom inspektion eftersom insynen är mindre där jämfört med de skolor som har kommunen som huvudman.

I denna omgång får Stimmets grundsärskola, Nyboda grundsärskola och gymnasiesärskolan inspektionsbesök, samt Bergfotens skola, Nyboda skola och Dalskolan.

Förutom inspektion av specifika enheter genomförs en granskning av Tyresö kommun på huvudmannanivå. I den granskningen ingår även förskola och fritidshem.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Upp