17 juni 2020

Enkät! Hur tycker du att Tyresös nya mark ska användas?

Tyresö kommun har växt till ytan genom ett markköp från Stockholm stad. Det är kalhygget vid Tyresövägen som ska utvecklas. Nu vill vi gärna veta vad du som företagare i kommunen tycker att marken ska användas till.

Vad handlar det om?

Fastigheten, som heter Erstavik 6:14, är idag obebyggd. Kommunen köpte marken av Stockholm stad för två år sedan, eftersom utvecklingen av markområdet berör Tyresö och Tyresöborna så mycket att det är bättre att Tyresö kommun äger marken och kan bestämma vad den ska användas till. Dessutom såg vi att flera av de behov som finns i kommunen kan täckas med hjälp av denna yta.

Medborgardialog 2019

Samhällsbyggnadskontoret hade våren 2019 en medborgardialog där vi samlade in synpunkter från närboende och andra Tyresöbor.

Företagarenkät 2020

För att få ytterligare perspektiv vill vi nu få en samlad bild över vad ni företagare tycker att området ska, respektive inte ska användas till. Vi är särskilt intresserade av vad ni ser kan stärka näringslivet i Tyresö och vad som riskerar att ge en negativ påverkan.

Vad händer sen?

Resultatet från enkäten kommer utgöra ett av flera underlag som vägs mot varandra för att hitta den mest lämpliga markanvändningen. Förhoppningen är att under 2020 få ett politiskt beslut om vad marken ska användas till och sedan gå vidare med detaljplanering och markanvisningar. Därefter kan marken börja bebyggas.

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Upp