16 maj 2024

Bränneribacken blir enkelriktad

För att minska antal fordon och öka trafiksäkerheten för gående och
cyklister, kommer Bränneribacken i Fornudden att bli enkelriktad.

Vi ser över trafiksituationen längs Bränneribacken efter att under en längre tid tagit emot synpunkter om att vägen är trång för bilister, gående och cyklister att mötas samt att sikten är dålig i både kurva och i korsning med Kumla allé. Det är också en väg som används av många barn och unga för att ta sig till och från grundskolan i området, och därför prioriterad att åtgärda.

Enkelriktning i västlig riktning

För att få ned antal fordon per dygn och öka trafiksäkerheten för framför allt gående och cyklister, blir Bränneribacken enkelriktad. Fordonstrafik kommer endast att vara tillåten i riktning från Kumla allé till Fornuddsvägen.

Tyresö kommun har gjort en förstudie för att utreda olika alternativ och dess konsekvenser, och sett att enkelriktning är den mest lämpliga åtgärden. Med den västliga enkelriktningen av Bränneribacken får vi tillsammans med Ängsvägen, som är enkelriktad i östlig riktning, ett lättorienterat trafikflöde runt Fornuddsparken.

Uppdatering 20 maj: Mer om förstudiens resultat och fler trafiksäkerhetsåtgärder i området

Enkelriktningen av Bränneribacken förväntas leda till viss ökad trafik på Ängsvägen utanför Fornuddens skola. Men eftersom skolans ytor för lek och vistelse ligger på den andra sidan av skolan, är bedömningen att trafiksäkerheten vid skolan inte påverkas negativt av den ökade trafiken. Snarare ser vi att skolvägarna inom området blir säkrare med den här åtgärden. Skolans verksamhet är även begränsad till ett antal timmar per dygn och vecka.

Till hösten kommer vi även delvis bygga om korsningen Ängsvägen/Kumla allé. Korsningen får ett övergångsställe för en mer säker passage för skolbarnen som ska till och från Fornudden skola. Förhoppningsvis kommer det tillsammans med enkelriktningen göra att färre föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan då en stor del av trafiken i detta område på morgon och sen eftermiddag just består av skjutsande föräldrar.

Skyltar markerar enkelriktningen

Den nya trafikregeln länges Bränneribacken gäller från det att trafikskyltarna är på plats, vilket är planerat att ske i mitten av maj.


Karta över gatorna kring Fornuddsparken med Bränneribacken och Ängsvägen markerade med blå pilar.

Bränneribacken och Ängsvägen är markerade med blå pilar i respektive körriktning.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 20 maj 2024