20 oktober 2023

Vinterberedskap för vägar och gång- och cykelbanor

Vi börjar snöröja vid ungefär fem centimeters snödjup och prioriterar först bussvägar samt gång- och cykelvägar. För att underlätta för dig som går eller cyklar, fortsätter vi också att sopsalta några av kommunens gång- och cykelvägar, med undantag av en sträcka på Wättingestråket.

Under perioden 15 oktober – 15 april har vi vinterberedskap. Då är kommunen och våra entreprenörer redo med maskiner för snöröjning. Vi följer vädret och prognoser från SMHI:s meteorologer för att bedöma vilka insatser som krävs.

Vid cirka fem centimeters snödjup börjar vi snöröja bussvägar och gång- och cykelbanor, därefter övriga vägar. Senast 15 timmar efter ett normalt snöfall har upphört, ska det gå att komma fram på samtliga vägar. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning kontinuerligt.

Vid extremt snöfall behöver vi göra en annan prioritering. Först och främst snöröjer vi

 • för att räddningstjänsten ska kunna komma fram på vägarna,
 • bussvägar, huvudleder och större uppsamlingsvägar,
 • gång- och cykelvägar i centrumområden.

Halkbekämpning med sand, bergflis, sandstopp och salt

På bussgator och utvalda gång- och cykelvägar halkbekämpar vi med salt. Vid temperaturer under minus nio grader sandar vi istället. I övrig halkbekämpning och på övriga vägar (lokalgator) använder vi bergflis eller sandstopp. Branta backar och korsningar prioriteras.

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Vi sopsaltar vissa gång- och cykelvägar för att underlätta för dig som går eller cyklar. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake (istället för med bergflis eller sandstopp) vilken ger en sandfri gång- och cykelbana.

Vi sopsaltar gång- och cykelväg på

 • Njupkärrsvägen
 • Skogsängsvägen
 • Krusbodavägen
 • Björkbacksvägen
 • Töresjövägen
 • delar av Tyresövägen
 • Bollmoravägen
 • Myggdalsvägen
 • delar av Wättingestråket

Sträckan Dalhallen – Nyfors på Wättingestråket kommer endast att plogas och sandas vid snöfall. Vi sopsaltar inte av hänsyn till ett känsligt djur- och naturliv i närheten. Bland annat växer skyddsvärda ekar längs sträckan och skyddade groddjur passerar vägen under tidig vår, för att ta sig mellan vintervila och plats för sommarvistelse.

Läs mer om snöröjning och halkbekämpning

Läs mer om snöröjning vid extremt snöfall

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 9 juli 2024