18 december 2022

Taxa för avfall 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa för avfallshanteringen som börjar gälla 1 januari 2023. Avfallstaxan justeras för att bland annat styra mot en ökad sortering och minskade avfallsmängder.

Justeringarna i avfallstaxan

  • Avfallsavgifterna i nya avfallstaxan för 2023 innebär en generell avgiftshöjning med 5 procent för samtliga tjänster, såväl rörliga avgifter och grundavgifter.
  • Sommarabonnemang för fritidshus tas bort. Läs mer under "frågor och svar".

Avgifterna för avfall tas ut enligt självkostnadsprincipen. Avfallstaxan behöver därför justeras i takt med att Tyresö kommun får ökade kostnader för avfallshantering med en hållbar insamling och skärpta miljökrav. Avgifterna i avfallstaxan ska täcka insamling av avfall, drift och underhåll av kretsloppscentralen, behandlingskostnader samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Så här påverkar taxejusteringen dig som bor i småhus

För en genomsnittlig villa med insamling av mat- och restavfall med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl innebär höjningen 8,25 kr per månad. Kostnaderna varierar mellan olika kunder vilka insamlingslösningar som finns med storlek på kärl och antalet tömningar per år. För kunder som har ett 370 liters kärl och samma antal tömningar blir höjningen 12,53 kr per månad. Räkneexemplen inkluderar grundavgift och tömningsavgift.

Mindre restavfall ger dig lägre kostnader

I Tyresö har de flesta kunder behovshämtning av avfallet vilket innebär att du bara betalar för de gånger du behöver tömning av ditt restavfall. Genom att minska dina avfallsmängder och sortera ut allt matavfall och förpackningar för separat insamling, kan du få ner mängden restavfall och dra ner på antalet tömningar per år. Storleken på kärl påverkar också din avfallsavgift. Se val av kärl i avfallstaxan. Har du inte insamling av matavfall idag kan du skaffa det via våra e-tjänster utan kostnad.

Nya avfallstaxan har justerats för att:

  • Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
  • Ökade kostnader då kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningsinsamling som träder i kraft 1 januari 2024.
  • Indexregleringar. (Entreprenader kostar mer för varje år som går, denna gång mycket beroende av marknadens ökade bränslepriser).

Frågor och svar om taxejustering för 2023

Frågor och svar

Beslut i kommunfullmäktige

Den nya avfallstaxan är beslutad i kommunfullmäktige 21 juni 2022.

Hämta protokollet från kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 december 2023