22 april 2022

Ta hand om din badsjö!

Allt som rinner ner i en dagvattenbrunn rinner ut i närmsta vattendrag, sjö eller hav. Fimpar, skräp och förorenat vatten från biltvätt på gatan – allt detta förgiftar det vatten vi sedan ska bada eller fiska i. En dagvattenbrunn är varken en papperskorg eller en ledning till ett reningsverk – den är början på din badsjö.

Dagvattenbrunn med textbudskapet "Här börjar Drevviken"

För att uppmärksamma vikten av att vi gemensamt måste ta hand om vår lokala vattenmiljö, har kommunen märkt upp ett fyrtiotal dagvattenbrunnar i Tyresö med budskap på engelska och svenska. På så sätt vill vi belysa att dagvattenbrunnarna står i direkt kontakt med det vatten vi sedan ska bada eller fiska i, så som Albysjön, Långsjön, Tyresö Flaten, Drevviken och Östersjön.

Alla är inte medvetna om att det vatten som rinner ned i brunnarna på våra gator leds orenat till våra badvatten. I vissa fall tas det om hand i så kallade dagvattendammar, men detta gäller långt ifrån allt vatten. Det passerar inte heller något reningsverk, som många tror. Därför är det viktigt att varken fimpar, skräp eller förorenat vatten från till exempel biltvätt får rinna ner i våra brunnar.

Gör dig själv och dina grannar en tjänst genom att tvätta bilen på bilhall, så undviker du att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester hamnar i närmsta sjö.

Så här jobbar vi i Tyresö för bra vatten

Tyresö kommun bedriver ett långsiktigt arbete för en bättre vattenmiljö i kommunens sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del i det arbetet handlar om att minska mängden föroreningar i dagvatten från vägar, parkeringar, industrimark och bostadsområden.

Öringesjön

Vid Öringesjön utreder vi lämpliga lösningar för dagvattenrening. Flera andra utredningar pågår för att minska problemet med övergödning i sjön.

Tyresåns sjösystem

För att avlasta sjöarna och vattendragen Tyresöåns sjösystem anlade kommunen redan 1998 Kolardammarna, som är en reningsanläggning för dagvattnet från de centrala delarna av kommunen.

Idag finns åtta dagvattendammar i kommunen vars syfte är att rena och fördröja dagvatten. Några av dessa dammar är anlagda så att de smälter fint in i omgivande miljö och bidrar både till estetisk värde och biologisk mångfald.

Vi arbetar också aktivt för att återskapa naturligare flöden och fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer i Tyresån.

Drevviken

I samarbete med närliggande kommuner och Tyresåns vattenvårdsförbund har Tyresö kommun tagit fram ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för att uppnå god vattenstatus i Drevviken. Programmet slår bland annat fast att en reningsanläggning för dagvatten behöver byggas i Trollbäcken och att Drevvikens bottensediment behöver behandlas med aluminiumklorid för att binda näringsämnen som bidrar till övergödning. En sådan sedimentbehandling kommer att genomföras under 2022–2023.

Hållbar hantering av dagvatten vid byggnation

Utöver flera projekt att rena vatten pågår också ett kontinuerligt arbete med att införa hållbar dagvattenhantering i alla pågående och kommande stadsutvecklingsprojekt. Detta gör vi till exempel genom att välja så kallade blågröngråa dagvattenlösningar där blå står för vatten, grön för vegetation och grå för hårdgjorda ytor. Vi försöker integrera och hitta samverkan mellan dessa funktioner som hjälper till att använda dagvatten som resurs i gatumiljön.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 april 2022