14 april 2022

Att söka bygglov i Tyresö kommun

En revision visar att bygglovsverksamheten har brustit på flera punkter. Läs om vad du som sökt eller söker bygglov kan räkna med idag.

Hösten 2021 gjordes en intern revision av bygglovsverksamheten. Den pekar på ett antal problem som funnits under 2020 och 2021. Dessa problem har tyvärr drabbat bygglovssökande, genom bland annat långa handläggningstider och att sökande inte alltid har fått reducerad avgift trots att handläggningstiden blivit för lång.

Sedan årsskiftet 2021/22 är den negativa trenden bruten och många av problemen är nu åtgärdade. Fler förbättringsåtgärder pågår under året. Nedan hittar du frågor och svar om läget idag och tidigare.

Ärenden som kommer in idag kan behandlas inom ramarna för de lagstadgade tiderna. Då bygglovsenheten nu är fullbemannad ligger fördelning av ärenden och registrering av ärenden i fas. Det innebär att det inte alls är samma långa väntetider för bygglov som under de två senaste åren.

Efter flera års uppehåll pga pandemi och personalbrist kan vi återigen erbjuda bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Du kan boka tid för att träffa oss digitalt eller på plats i kommunhuset.

Bygglovsrådgivning

Det kan du ha. Om så är fallet kommer du att bli kontaktad av bygglovsenheten. Under mars månad har vi gått igenom alla ärenden mellan perioden 2020-2021. Vi har upptäckt flera ärenden där sökande inte fått den avgiftsreducering de har rätt till. Med start efter påsk kommer vi att kontakta alla berörda för återbetalning.

Under ett par år hade bygglovsenheten stor personalomsättning och ett glapp innan ny personal med rätt kompetens kunde anställas. Det var svårt att introducera ny personal under pandemin, samtidigt som pandemin innebar att det kom in väldigt många ärenden och frågor. Dessutom har system och rutiner inte fungerat optimalt, och verksamheten har inte haft utrymme att jobba med utveckling.

Revisionen pekar på brister som har förekommit. Här finns de beskrivna och hur vi åtgärdar dem.

Brist: Säkerställ att bygglovsenheten har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag i enlighet med bestämmelserna i PBL.
Åtgärd: Vi har god kompetens i personalstyrkan och vi har nyligen förstärkt med ytterligare juridisk kompetens. Vi arbetar nu strukturerat med att skapa samsyn i hur vi gör i våra bedömningar och sätta upp bättre rutiner för kvalitetsgranskning. Vi behöver också sätta upp en plan för vidare kompetensutveckling, det behövs inom alla verksamheter.

Brist: Utred felaktiga avgiftsreduceringar under 2021 och se över möjligheten att göra återbetalningar.
Åtgärd: Under mars 2022 har vi gått igenom alla ärenden mellan perioden 2020-2021. Vi har upptäckt flera ärenden där sökande inte fått den avgiftsreducering de har rätt till. Med start efter påsk kommer vi att kontakta alla berörda för återbetalning.

Brist: Säkerställ att sökanden ges korrekt information utifrån PBL.
Åtgärd: Vi har ändrat hur vi uttrycker oss i våra brev, så att det blir tydligare för sökanden. Det har tidigare gjorts en felaktig tolkning om komplettering och avgiftsreducering, som vi nu justerar genom att betala tillbaka till dem som har rätt till det.

Brist: Säkerställ en tillräcklig kontroll och kvalitetssäkring i bygglovsprocessen.
Åtgärd: Vi har infört nya rutiner för att kvalitetssäkra våra ärenden, nu är det alltid två handläggare som bedömer ärendet tillsammans. Vi ändrar också vår delegationsordning, så att fler beslut tas av byggnadsnämnden, vilket ger en ytterligare kvalitetssäkring.

Brist: Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande handläggningstid och bygglovsprocessen efterlevs.
Åtgärd: Detta jobbar vi i allra högsta grad för att göra. Och vi är glada att rekryteringar och nya rutiner redan ger resultat så att vi har en minskad så kallad ärendeskuld.

Flera av de punkter där vi tidigare har vi har brustit, har vi nu pågående arbete för att lösa. Vi har ett omfattande projekt för en utvecklad bygglovsprocess med digitalt stöd. Det projektet inbegriper många av de åtgärder som vi ser att vi behöver göra:

  • Upphandling av nytt verksamhetssystem och arkiv för bygglov
  • Förbättrad information på kommunens webbplats
  • Bättre system för intern kunskapsdelning
  • Nya mallar för tydlig och korrekt information i beslut och utskick
  • Översyn av delegationsordning och bygglovstaxa
  • Översyn och utveckling av tillsynsprocessen – bland annat har ansvarig för detta anställts

Vi har rekryterat några av Stockholmsregionens bästa handläggare och inspektörer till Tyresö kommun. Vi har god kompetens i personalstyrkan och vi har nyligen förstärkt med ytterligare juridisk kompetens. Vi arbetar nu strukturerat med att skapa samsyn i hur vi gör i våra bedömningar och sätta upp bättre rutiner för kvalitetsgranskning.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 april 2022