29 december 2021

Höjd taxa för vatten och avlopp från 2022

Brukningsavgiften för vatten och avlopp (VA) höjs inför 2022 med 8 procent. Höjningen görs främst för att möta ökade kostnader för behandling av spillvatten och slam, samt för inköp av dricksvatten.

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del:

  • Den fasta delen är en årskostnad för abonnemang samt en bostadsenhetsavgift.
  • Den rörliga delen baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.

Justeringarna i VA-taxan

Justeringar i VA-taxan inför 2022 innebär en höjning på 8 procent av såväl den fasta som den rörliga delen.

För en genomsnittlig Tyresöfamilj med en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten/år innebär justeringen av VA-taxan en ökad kostnad på 692 kr/år, det vill säga ungefär 58 kr/månad.

Den nya VA-taxan beslutades i kommunfullmäktige den 16 december 2021.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige (pdf) , 216 kB.

Komplett VA-taxa 2022 , 241.8 kB.

Orsak till justering av VA-taxan

Ökade kostnader för dricksvatten, samt spillvatten- och slambehandling.

Dricksvattnet i Tyresö kommer från Mälaren. Vattnet renas i tre steg vid vattenreningsverket i Norsborg innan det pumpas ut till hushållen. Tyresös spillvatten (också kallat avloppsvatten) och slam tas emot av Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm. De här anläggningarna sköts av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). För att klara av den ökade belastningen av spillvatten och behovet av dricksvatten i den växande regionen har det gjorts och planeras för framtida om- och nybyggnader av SVOAs anläggningar. Detta har ökat kostnaden som bolaget tar ut för dess tjänster och därmed måste även kommunens taxa för vatten och avlopp öka. Ytterligare prishöjningar från Stockholms vatten och avfall kan väntas framöver.

Behov av klimatanpassningar och åtgärder för välmående vattendrag

I framtiden kan vi räkna med ökade regnmängder, som följd av klimatförändringarna. Samtidigt finns stärkta miljökrav, som kräver bättre hantering av dagvatten. I kommunen behöver vi därför bland annat uppdimensionera befintliga dagvattenledningar samt anlägga nya fördröjningsdammar. En uppdimensionering av dagvattennätet leder till minskad risk för översvämningar och en förbättrad dagvattenrening. Då får vi också färre föroreningar till kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten.

Stort behov av renoveringar av ledningsnätet

Stora delar av kommunens ledningsnät är gammalt och i stort behov av renovering. Årets taxehöjning innebär att vi kan fortsätta arbetet med ledningsförnyelsen i samma takt som tidigare.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 10 januari 2022