15 december 2021

Avfallstaxan justeras för 2022

Taxan höjs generellt med 5 procent för att bland annat möta ökade kostnader för förbränning av avfall och styra mot en ökad sortering och minskade avfallsmängder. Den nya taxan beslutades av kommunfullmäktige 25 november och börjar gälla 1 januari 2022.

Avgifterna för avfall tas ut enligt självkostnadsprincipen. Avfallstaxan behöver därför justeras i takt med att Tyresö kommun får ökade kostnader för avfallshantering med en hållbar insamling och skärpta miljökrav. Avgifterna i avfallstaxan ska täcka insamling av avfall, drift och underhåll av kretsloppscentralen, behandlingskostnader samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Justeringarna i avfallstaxan

Justeringar i avfallstaxan innebär en generell avgiftshöjning på i snitt 5 % för samtliga tjänster, såväl rörliga avgifter som grundavgifter, förutom insamling av slam- och fettavfall där avgiftsförhöjningen blir 3 %. För matavfall sker inga förändringar jämfört med nuvarande avgifter.

  • Generell avgiftshöjning med ett snitt på 5 % för samtliga tjänster, såväl rörliga avgifter och grundavgifter, förutom insamling av slam- och fettavfall, där avgiftsförhöjningen blir 3 %.
  • Gemensam hämtplats. Alla kunder som har gemensam hämtplats, oavsett om det är vintertid eller året runt, får en rabatt på 20 % på tömningsavgiften för restavfall jämfört med de som får hämtat vid fastighetsgräns. I tidigare taxa har rabatten varit 15 eller 20 %.
  • Förändringar flerbostadshus och verksamheter. Förutom en generell avgiftshöjning på 5 % har nya taxan justerats för krantömmande behållare och container. Numera kommer inte behandlingsavgiften redovisas separat utan priset kommer att spegla tömning och behandling.
  • Slam- och fettavfall. En generell höjning av tömningsavgiften om 3 %. Tömningsavgiften för slam och fett har tidigare varit uppdelad i en tömningsavgift och en behandlingsavgift, i nya taxan är dessa avgifter sammanslagna som en totalavgift för kunden. Dessa har då delats in i olika storleksintervaller och behandlingsavgiften beräknas på en genomsnittlig tömd volym. Avgiften för flertankstillägg sänks med 110 kr vid tömning av ytterligare tank på samma fastighet.
  • Tilläggstjänster. För extra inpasseringar på kretsloppscentralen blir det en höjning på 10 %. Hämtning av grovavfall vid fastighet (max 2 kbm) höjs med 600 kr (gäller ej hämtning av storsäck).
  • För matavfall sker inga förändringar jämfört med nuvarande avgifter.

Så här påverkar taxejusteringen dig som bor i småhus

För en genomsnittlig villa med insamling av mat- och restavfall med 16 tömningar av ett 190-literskärl per år innebär höjningen 8,66 kr per månad. Kostnaderna varierar mellan olika kunder beroende på vilka insamlingslösningar som finns, storlek på kärl och antalet tömningar per år. För kunder som har ett 370-literskärl och samma antal tömningar som tidigare år blir höjningen 32 kr per månad.

Mindre restavfall ger dig lägre kostnader

I Tyresö har de flesta kunder behovshämtning av avfallet vilket innebär att du bara betalar för de gånger du behöver tömning av ditt restavfall. Genom att minska dina avfallsmängder och sortera ut allt matavfall och förpackningar för separat insamling, kan du få ner mängden restavfall och dra ner på antalet tömningar per år. Storleken på kärl påverkar också din avfallsavgift. Se val av kärl i avfallstaxan. Har du inte insamling av matavfall idag kan skaffa det via våra e-tjänster utan kostnad.

Nya avfallstaxan har justerats för att:

  • Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
  • Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala insamlingsansvaret för returpapper som träder i kraft 1 januari 2022.
  • Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2022.

Frågor och svar om taxejusteringen

Beslut i kommunfullmäktige

Den nya avfallstaxan är beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2021.

Hämta protokollet från kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2022