14 juli 2021

Höga halter av PFOS i insjöfiskar

Halterna av PFOS i fisk från Drevviken och Tyresö-Flaten är höga. Därför bör man att undvika att regelbundet äta fisk från sjöar och vattendrag i Tyresåns vattensystem.

Tyresåns vattenvårdsförbund har undersökt halter av PFOS i fisk (abborre) från Drevviken och Tyresö-Flaten. PFOS är en substans som tillhör gruppen PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser), industriellt framställda kemikalier.

Resultaten visar att halterna i båda sjöarna överstiger miljökvalitetsnormen som Livsmedelsverket satt till 9,1 ng/g för PFOS i fisk. Medelhalten i Drevviken var vid undersökningstillfället 18 ng/g och i Tyresö-Flaten var halten 14 ng/g.

Det är därför viktigt att vara restriktiv med sitt intag av egenfångad fisk från sjöar och vattendrag i Tyresåns vattensystem. Regelbunden konsumtion av sådan fisk bör undvikas. Detta i avvaktan på pågående utredningar och att kunskapsläget förbättras.

PFOS är tillsammans med PFOA en av de mest kända substanserna av ca 4700 olika PFAS-ämnen. PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. Dessa ämnen förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. PFAS används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. Det används bland annat i impregneringsmedel i textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandskum. På grund av att de flesta PFAS-ämnen är så svåra att bryta ner finns de överallt i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel.

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fastställde 2020 sin bedömning av hur mycket PFAS man kan få i sig utan risk för hälsan. Det nya fastslagna hälsobaserade riktvärdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka (TVI) och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans. Det innebär en kraftig sänkning av de tidigare tolerabla intagen. I avvaktan på en pågående risk- och nyttovärdering av fisk hos Efsa har Livsmedelsverket tagit fram tillfälliga rekommendationer för PFOS i egenfångad fisk. De tillfälliga rekommendationer innebär att sjöar där halterna av PFOS i fisk överstiger miljökvalitetsnormen (9,1 ng/g) ska betraktas som påverkade och att halterna i konsumtionsfisk, samt orsaken till de förhöjda halterna, bör undersökas. Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som innebär att man överstiger TVI under kortare perioder inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 14 juli 2021
Upp