22 april 2021

Tyresö har skrivit under Parisdeklarationen för ett mer hållbart samhälle

Den 22 april är det Earth Day, en dag som sedan år 1970 uppmärksammar världens miljö- och klimatproblem. Tyresö kommun tar klimatarbetet på högsta allvar och driver medvetet det lokala och viktiga arbetet framåt genom flera lokala åtgärder, däribland underskrift av Parisdeklarationen.

miljöbild

Utöver att Tyresö kommun är medlem i Klimatkommunerna, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige, skrev kommunen tidigare i år under Parisdeklarationen som baseras på det Parisavtal världens länder skrev under år 2015. Målet är att begränsa den globala uppvärmningen. Underskriften visar att kommunens klimatarbete är progressivt och blickar framåt. Tyresö är med i klimatkampen och bidrar till att vi når 2-gradersmålet.

Anita Mattson

Anita Mattsson (S)

— Klimatet är vår tids ödesfråga och det är självklart att Tyresö ska vara en del av de goda krafter som aktivt arbetar för omställningen till ett hållbart samhälle. Med denna underskrift skickar vi tydliga signaler om att den hållbara omställningen är prioriterat på den politiska dagordningen, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tyresös klimat- och energistrategi

Sedan 2010 har Tyresö kommun en klimat- och energistrategi, som utgjort ramen för kommunens klimat- och energiarbete. Ett strategiskt mål har varit att minska Tyresös utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent (jämfört med 1990). Det målet är nått sedan länge då utsläppen enligt senaste statistiken har minskat med 53 procent.

Vad har kommunen gjort rent konkret?

Kommunen har bland annat bidragit till detta mål genom att effektivisera energianvändningen och byta till förnybar el och uppvärmning i kommunens egna fastigheter. Kommunen har också utökat andelen miljöbilar i verksamheterna och jobbar kontinuerligt med åtgärder för att flera ska välja att cykla i Tyresö, både bland medborgare såväl som bland tillsvidareanställda inom kommunen. Dagligen serveras 9 000 klimatsmarta måltider till alla kommunala skolor, förskolor och äldreboenden i Tyresö, på sammanlagt 38 enheter. Det arbetas för minskat matsvinn och ökad andel KRAV-märkta livsmedel. Insatser för att fler hushåll ska kunna använda sig av fossilfri fjärrvärme, samt en utökning av insamlingen av matavfall från hushållen, är andra viktiga delar av kommunens klimatarbete.

Marie Åkesdotter (MP)

Marie Åkesdotter (MP)

Klimatsäkra beslut i Tyresö

Tyresö kommun har som långsiktigt mål att bli klimatneutral, det vill säga att kommunen som geografiskt område inte ska bidra till nettoutsläpp av växthusgaser. År 2019 togs en koldioxidbudget fram, som beskriver vilka utsläppsminskningar som krävs för att Tyresö ska hålla sig inom ramen för Parisavtalet. Undertecknandet av Parisdeklarationen visar att Tyresö kommun arbetar aktivt för framtiden och vårt gemensamma klimat.

— Efter valet 2018 höjde vi ambitionerna för miljöarbetet i Tyresö. Nu har vi ett hållbarhetsutskott på plats, och det har lett till att vi kunnat jobba på ett mer strategiskt sätt med miljö och klimat. Att vi har anslutit oss till Parisdeklarationen bidrar till att klimatsäkra våra beslut. På så vis styr vi mot en mer hållbar framtid, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Miljövänlig upphandling

Andra åtaganden med Parisdeklarationen är att investera i koldioxidsnåla alternativ och att gröna upphandlingar sker i transparent dialog med den privata sektorn. Dessutom föreslår deklarationen att städer och kommuner, utifrån sina förutsättningar, använder upphandling som metod för att bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Samordnad varudistribution, som kommunerna inom Södertörn upphandlat gemensamt, är ett väldigt bra exempel på detta. Samordningen har minskat utsläppen från varutransporter med 70 procent (enligt en beräkning av IVL Svenska Miljöinstitutet). Att bygga fastigheter som till exempel förskolan Vattenhjulet, som ligger på Akvarievägen, i trä är ett annat exempel där vi genom upphandling bidrar till att minska klimatutsläppen. Tyresö kommun är sedan förra året också med i samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som hjälper oss att utveckla kravställningar i upphandlingar av bland annat fossilfria transporter och entreprenadtjänster.

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 26 april 2021