02 februari 2021

Läckage av spillvatten Albysjön

En trasig pumpstation i Alby har orsakat att avloppsvatten läckt ut i Albysjön. Pumpstationen är nu lagad och sanering av mark- och strandområden kommer att göras vid behov.

Pumpstationen i Alby tar emot spillvatten från mindre pumpstationer på Östra Tyresö. Den består av två pumpaggregat, varav båda gick sönder inom loppet av några dagar. Under de dygn pumparna varit ur bruk har magasinen fyllts – i denna station och i några av de mindre - och spillvatten har läckt ut i Albysjön.

Det ena pumpaggregatet har nu kunnat reparerats och kan ta hand om de aktuella flödena. Inga verksamheter eller bostäder drabbas direkt av läckaget.

Analys av mängder och vattenkvalitet

Kommunen kommer att göra en analys för att se hur mycket spillvatten som har läckt ut och hur det påverkar sjön. Albysjön är relativt stor och har god genomströmning och det bör inte leda till några hinder att bada i sjön i sommar.

Kommunen kommer att anmäla händelsen till SMOFH (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) snarast möjligt.

Slamsugning av mark och strand

Vid platser där bräddat spillvatten är synligt på mark och strandområden, så kommer slamsugningsfordon användas för att suga upp eventuella föroreningar.

Ytterligare skydd och kommunikation kring felaktiga ledningar

Att två pumpar går sönder nästan samtidigt är väldigt ovanligt, men uppstod då stora mängder regn och smältvatten översvämmat pumpstationen och skadat elektroniken. Detta beror på att många fastigheter i området har felkopplade ledningar, vilket gör att även dränerings- och dagvatten leds till stationerna för spillvatten.

För att undvika att detta händer igen har pumparna förses med ytterligare utökat vattenskydd för elektroniken. Men framför allt jobbar kommunens VA-enhet aktivt för att få felaktigt inkopplade fastigheter att koppla om sin ledningar så att inte dagvattnet tränger in i spillvatten och orsakar översvämningar och driftstopp.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 2 februari 2021