16 juni 2020

Hur mår Öringesjön?

Jo, sjön har för höga halter av näringsämnet fosfor för att må riktigt bra. Täta bestånd av vass och näckrosor är sannolikt en effekt av övergödningen. Tyvärr är det inte bra att i stor skala klippa ned växterna, sjön måste tas om hand med försiktighet. Ett långsiktigt arbete krävs för att minska mängden näringsämnen för att sjön ska komma i balans.

Vy över vik i Öringesjön, med näckrosblad och vass i förgrunden.

Vy över vik i Öringesjön. Foto: Naturvatten i Roslagen AB

Förhöjda halter av fosfor

Kommunen har sedan 2019 regelbundet tagit vattenprover och inventerat vattenväxter och bottenlevande djur i Öringesjön. Dessa undersökningar visar att sjön har ”måttlig” status. Anledningen till att statusen inte är ”god” är att halterna av näringsämnet fosfor är för höga för att sjöns djur- och växtliv ska vara i balans. Bedömningen är att nästan 80 % av den fosfor som belastar Öringesjön kommer från mänskliga aktiviteter samt att halterna av fosfor behöver minska med ca 40 procent för att sjön ska må bra. Det skulle kunna åstadkommas främst genom rening av dagvatten från bebyggelse och vägar samt genom någon form av behandling av sjöns bottensediment. Men det går ännu inte att säga hur stor andel av fosforn som i dagsläget tillförs via dagvatten från omkringliggande bebyggelse kontra hur stor andel som redan finns lagrad i sjöns bottensediment, som ett resultat av bland annat tidigare obehandlat dagvatten och gamla tiders dåliga enskilda avlopp. Provtagningen kommer därför att fortsätta under sommaren, så att kommunen får god kunskap om vad som orsakar problemen och hur de bör åtgärdas på lång sikt.

Provtagning av vatten, från roddbåt.

Kommunen tar prover varje månad för att få koll på Öringesjöns status.

Täta bestånd av vass och näckrosor

En effekt som den förhöjda halten av fosfor sannolikt har fört med sig är att övervattensvegetation som vass och gul näckros tar mera plats i sjön. De som bor i närheten upplever att vass och näckrosor breder ut sig vilket gör att det blir svårt att komma intill för att bada eller paddla. Kan man göra något åt det här?

Gul näckros

Gula näckrosor är både vackra och viktiga, men de kan också bli lite för många

Per Tholander, vattenstrateg

Vattenväxter fyller viktig funktion

Kommunens vattenstrateg Per Tholander förklarar att även om det i Öringesjön finns ett problem med mycket vattenvegetation måste man ha i åtanke att det som är den verkliga orsaken till problemet är de förhöjda halterna av fosfor. Det är belastningen av näringsämnen som i första hand måste åtgärdas, att klippa vattenväxter kommer inte att lösa problemet.

Allt för omfattande röjning av vegetation kan dessutom orsaka att vattenkvaliteten blir sämre, då bristen på växtlighet riskerar att ge ökad återförsel av näringsämnen från sedimentet, grumligare vatten, algblomningar och syrebrist i sjön. Det riskerar också att försämra den biologiska mångfalden. Vattenväxter – både under och över vattenytan – har många viktiga funktioner då den ger skydd för en mängd olika arter samt bidrar till ett klarare vatten genom att stabilisera sjöns botten och ta upp näringsämnen. Undervattensvegetation ger skydd för fiskar och andra vattenlevande organismer samt är en viktig föda för sjöfåglar.

Även övervattensvegetation – så som vass och näckrosor – är viktiga för den biologiska mångfalden. Vassen är hem för många fågelarter och under ytan trivs gädda och abborre i vassen. Näckrosornas stjälkar utgör livsmiljö för bakterier, alger, och smådjur. Bladen är en plats för insekter, spindlar och groddjur att rasta på.

Försiktig klippning för bad och biologisk mångfald

Med detta sagt kan det kan det vara positivt att i liten skala försiktigt glesa ut bestånden av vass och näckrosor för att gynna undervattensvegetationen och skapa en mer varierande livsmiljö i sjöar som likt Öringesjön drabbats av övergödning.

Det kan även finnas behov av att klippa ur för att förbättra badmöjligheter och framkomligheten för båtar. Även sådana åtgärder behöver i så fall ske varsamt och med hänsyn till de naturvärden som finns på platsen. För att underlätta för badsugna Tyresöbor att ta sig ett dopp eller en paddeltur i sommar, kommer kommunen att vid behov genomföra försiktig klippning av vattenväxter vid kommunala badplatser i samtliga sjöar och vid kanotleden i Gudö å.

Att göra mer naturvårdsinriktade klippningar för att gynna den biologiska mångfalden i till exempel Öringesjön kräver mer planering. Kommunen fortsätter att utreda om och hur sådana åtgärder kan göras. I kombination med ett långsiktigt och systematiskt arbete för en minskad belastning av näringsämnen kommer det på sikt att ge betydande förbättringar i sjön.

FAKTA - Långsiktigt arbete för bättre vattenmiljö

Tyresö kommun bedriver ett långsiktigt arbete för en bättre vattenmiljö i kommunens sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Bland annat pågår just nu, förutom utredningsarbetet i Öringesjön, också framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken i samarbete med Stockholms stad, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm vatten och avfall samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Tyresö kommun arbetar också aktivt för att återskapa naturligare flöden och fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer i Tyresån.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 23 juli 2023