09 december 2019

Ny renhållningstaxa 2020 – minska din avgift genom att sortera rätt!

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa för avfallshanteringen som börjar gälla den 1 januari 2020.

Avgifterna för hämtningen av hushållsavfall består av en grundavgift per hushåll eller verksamhet och en tömningsavgift som varierar beroende på kärlstorlek, samt hur ofta kärlet töms.

Grundavgifterna sänks med 40 procent

Grundavgifterna för alla avfallsabonnemang sänks med 40 procent.

Prissänkningen av grundavgifterna innebär en minskning med:

  • 643 kr/år för enfamiljshus
  • 312 kr/år för fritidshus
  • 330 kr/år för verksamheter
  • 437 kr/år för lägenheter samt hushåll i grupphusområden.

Tömningsavgiften höjs marginellt

Den rörliga avgiften, tömningsavgiften för insamlingen av hushållsavfall, höjs något för behovshämtningskunder för att stimulera utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar. Höjningen blir mellan 6 kr och 18 kr per tömning, beroende på kärlstorlek.

Matavfallsrabatten tas bort

En annan förändring i den nya taxan är att matavfallsrabatten om 289 kr/år (enbostadshus) samt 138 kr/år (lägenhet/hushåll i grupphusområde) tas bort för att tydliggöra att det är utsorteringen i sig som är ett miljövänligt beteende. Genom att sortera ut matavfallet kan biogas och jordförbättringsmedel produceras, samtidigt som du som kund inte behöver tömma ditt hushållsavfall lika ofta.

Andra avgiftsjusteringar

Den rörliga tömningsavgiften på matavfallet för verksamheter minskar med 50 procent, från 1 800 kr till 900 kr/år (52 hämtningar) för att stimulera utsortering av matavfall bland verksamheter.

Avgiften för företag att besöka kretsloppscentralen höjs från 350 kr per besök till 370 kr.

Delar av avfallstaxan som inte påverkas av justeringar

De rörliga avgifterna för insamling av hushållsavfall i grupphusområden, flerbostadshus, hushåll med gemensamma uppsamlingsplatser samt verksamheter förblir oförändrade. Även avgifterna för insamling av slam, el- och grovavfall samt latrin bibehålls. Övriga avgifter för insamling av hushållsavfall, matavfall och trädgårdsavfall, berörs inte av taxeförändringar. Insamling av matavfall från hushållen, förblir fortsatt kostnadsfri.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 december 2019
Upp