30 maj 2018

Anmäl om du ser jätteloka

Jättelokan slår ut annan växtlighet och växtsaften orsakar brännskador. Anmäl till oss om du ser den inom kommungränsen.

Har du jätteloka på din tomt eller mark måste du bekämpa dem under flera år. Frön kan ligga i marken i fem år innan de gror. Bekämpa den minst två till tre gånger per år för att lyckas.

Jättelokan är en invasiv art

Att en växt eller en djurart är invasiv betyder enkelt en "Främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald". En invasiv art är i den bemärkelsen en införd art som lyckats etablera sig väl och har "kraft" att på ett allvarligt sätt förändra sin omgivning på ett oönska

Vem ansvarar för bekämpningen?

Bekämpning ska skötas av den som äger eller sköter marken.

  • Tyresö kommun ansvarar för bekämpning på kommunal mark.
  • Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets vägområde.
  • Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark.
  • Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten.
  • Har du jättelokor på din tomt är du skyldig att bekämpa dem, gör du inte det kan du, efter påminnelse, få ett föreläggande av Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs om hur du anmäler och bekämpar Jättelokan och andra invasiva arter

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Upp