Kungörelse: Telegrafbergets naturreservat

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun har den 28 januari 2021 med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Telegrafbergets naturreservat inom del av fastigheterna Brevik 1:1 och Ällmora 1:144. Naturreservatet omfattar totalt 137 hektar, varav 9 hektar är vatten. Området är beläget centralt på Brevikshalvön söder om Trinntorp, 9 kilometer från Tyresö centrum.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde med högt värde för biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer med dess skogar, vattenmiljöer, äldre ängsmarker samt växt- och djurliv. Syftet är också att bevara reservatets värden för rekreation och friluftsliv.

Beslut med föreskrifter, avgränsning och skötselplan finns tillgängligt under kungörelsetiden på kommunens webbplats samt vid kommunens Servicecenter i Tyresö centrum.

Kungörelsen på kommunens webbplats

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till:

Tyresö kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 135 81 Tyresö. Överklagandet kan också skickas via e-post till plan@tyreso.se

Överklagandet ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer och ärendets diarienummer, KSM2015-840-265. Överklagan ska ha inkommit till Tyresö kommun senast lördagen den 27 mars 2021. För ytterligare information kontakta Tyresö kommun, 08-5782 91 00 eller plan@tyreso.se.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2021

Hitta på sidan