Förskola Akvarievägen

Byggnation av kommunens första konceptförskola på Akvarievägen, i centrala Tyresö.

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Förskolan vid Akvarievägen kommer att se ut ungefär så här då den är färdig. Bild: Tengbom.

Kommunens första konceptförskola

Skissbild på Tyresös konceptförskola.

Visionsbild för konceptförskola. Bild: Tengbom.

Förskolan byggs med en stomme av KL-trä, därtill är en stor del av ytskikten trä och fasaden byggs upp av en träpanel som med tiden får gråna. Byggnaden kommer att uppföras i två plan samt ett fläktrum på taket. Förskolan kommer att vara dimensionerad för 180 barn och ha tillagningskök och vid normal drift ta emot 144-160 barn.

Förskolans lokaler är utformade för att möjliggöra en högkvalitativ verksamhet med en trygg zon närmas entréerna och en zonindelad förskolegård med möjlighet till varierad lek.

Läs mer om Tyresös nya förskolekoncept

Kommunen är byggaktör

Bygget sker på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Projektavdelningen är byggherre med Nolimo Entreprenad AB som entreprenör. Arbete pågår med att ta fram uppdaterad produktionstidplan. Förskolan är preliminärt färdig sommaren 2021.

Karta som visar placering av parkering i slutet av Akvarievägen

Byggnation av ny förskola. Bild tagen i maj 2020.

Markarbeten fortsätter. De närmaste veckorna kommer arbeten att påbörjas med vatten och avlopp i platta samt förberedelser inför betongarbeten. Detta kommer att ske etappvis på grund av de stora mängderna med bergschakt som behöver flyttas. Inom den närmaste tiden kommer grundarbeten påbörjas med isolering, armering och formsättning. Det kommer även att pågå arbeten med dagvatten och dränering.

Hur påverkar det allmänheten?

Det kan eventuellt behövas kompletteras med mindre sprängningsarbeten ifall entreprenören stöter på berg när man börjar att gräva för dagvatten och yttre VA. Entreprenören kommer informera i god tid innan om detta blir aktuellt. Ökade transporter till och från arbetsplatsen på grund av leveranser av material och massor, även bortforsling av bergschakt kommer bidra till ökade transporter.

Vad händer på längre sikt?

Längre fram kommer gjutning av betongplatta att påbörjas och därefter kommer entrprenören att börja med stommen. Preliminär start för stomarbete mellan vecka 35 och 37.

Annat som kan vara bra att känna till

Ökad trafik i området i samband med markarbeten. Eventuellt kommer det ske kortare avstängningar om entreprenören behöver utföra mer sprängningsarbete.

Reservation för att ändringar i tidplan kan förekomma.

Projektledare/Produktionsledare på Tyresö kommun:
Christer Fransson
christer.fransson@tyreso.se

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Upp