Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Samarbetsprojekt där Tyresö fritidsgårdar ingår

Tyresö fritidsgårdar deltar i nätverk, för att utveckla verksamheten samt säkra kvalitén. Nacka nätverket är en regionalt nätverk där kvalitetsfrågan är i fokus, KC är ett nätverk i St

Nackanätverket genomför besöksundersökning på fritidsgårdar i sex kommuner.

Nackanätverket kommer att genomföra en gemensam enkätundersökning vartannat år. Tanken är att flertalet ungdomar som besöker fritidsgårdarna dessa veckor ska delta i undersökningen. Syftet med undersökningen är att fånga in synpunkter och nöjdhetsgrad från aktiva besökare på fritidsgårdarna, dels som ett led i ett kvalitetsarbete för att kunna utveckla och förbättra, - dels som en uppföljning av kommunernas politiska mål med fritidsgårdarna.

Svaren kommer också att vara en temperaturmätning på hur väl fritidsgårdarna fungerar ur ungdomarnas perspektiv. Genom att genomföra undersökningen samtidigt i sex kommuner får alla även möjligheter att jämföra och lära av varandra över kommungränserna. Genom enkäten kommer ungdomar som besöker fritidsgårdar att ges en möjlighet att uppskatta tillgängligheten, innehållet i verksamheten, lokalerna, möjligheterna till delaktighet och inflytande samt personalens kompetens och bemötande.

Vi kommer särskilt att ta fram hur flickor respektive pojkar uppfattar verksamheten och hur vida besökarna är med och är delaktiga i genomförandet av verksamheten.   Resultatet kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden.    

Ungdomsarbete på internet är en metod som KC tagit fram

Tyresö fritidsgårdsverksamhet har fritidsledare på nätet och deras profil är namn fritidsledare Tyresö. 

Fritidsledare från Tyresö finns ute på nätet mellan 16-18 tisdagar och söndagar

Nackanätverket

Nätverk utvecklar fritidsverksamhet

Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska kommuner.

Under åren har representanter från Nacka, Gotland, Haninge, Tyresö, Mjölby och Jönköping regelbundet träffats för att utbyta erfarenheter och utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunerna.

Verksamheter har jämförts, begreppet "fritidsgård" har definierats och avgränsats och man har arbetat med verktyg för uppföljning och utvärdering.

Arbetet har nu resulterat i en folder som skickats ut till alla Sveriges kommuner. Foldern finns att ladda ner i högermarginalen.

Kunskapscentrum för fritidsledarskap

Vi är medlemmar i ett nätverk tillsammans med kommuner och stadsdelar i Stockholm i samverkan med Skarpnäcks folkhögskola, vars syfte är att utveckla metoder i den öppna verksamheten


Publicerad av: Inger Lundin

Senast uppdaterad: 2016-09-15