Tyck till om tyreso.se

Vad tycker du om kommunens service?

Publicerad den: 2014-04-29

Kommunens kvalitet har jämförts med 220 andra kommuners. Hur står Tyresö sig i jämförelse när det gäller exempelvis hemtjänst, skola och trygghet?

Läs mer här och hör av dig till de förtroendevalda politikerna. Diskutera kommunens kvalitet genom att skriva in till alla partier i Frågepanelen. Se länk till höger.

Resultat för 2013

Jämförelse med andra kommuner
 

       = Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i toppen
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i mitten, över snittet
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i mitten, under snittet
  Tyresö tillhör de 25 % av kommunerna i bottenTillgänglighet

  

Resultat Tyresö

Medelresultat
kommuner

1. Hur många medborgare får inom två arbetsdagar svar på en enkel fråga via e-post?

 

   93  %

 

     80

2. Hur stor del av medborgarna får kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga?

 

   48 %

 

     44

3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga?

 

   79 %

 

     87

4 A. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

 

   13 tim/v

 

     12

4 B. Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 8-17 på vardagar?

 

   46 tim/v

 

     26

 4 C. Hur många timmar/vecka har återvinningscentralen utöver tiden 8-17 på vardagar?

 

   19 tim/v

 

     11

5. Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

 

   29

 

     70

6. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats på önskat placerings-datum för sitt barn inom förskole-verksamheten?

 

   16

 

     19

7.  Hur lång är väntetiden (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

 

   67 dagar

 

     50

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd ? Första kontakt – beslut

 

   37 dagar

 

     16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Trygghet

  

Resultat Tyresö

Medelresultat kommuner

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
Index av hundra.                                  

 

   59

 

      61

10. Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare med omfattande omsorgsbehov i snitt under 14 dagar?

 

   10 personer

 

     14

11. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor?
Planerad

 

   5,6

 

    5,4

 Faktisk

  

   5,0

    

    4,4


Delaktighet och information

  

Resultat Tyresö

Medelresultat kommuner

13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
Informationsindex

 

   91

 

     79

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?
Index % av max poäng

 

   47

 

     50

15. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?
Enkät av 100 poäng

 

   36

 

     39


Kostnadseffektivitet

  

Resultat Tyresö

Medelresultat kommuner

16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

 

   115 778 kr

 

     123 079

 

17. Resultat i de nationella proven?
Andel elever som klarat ämnesnivån.

Årskurs 3

 

  
   79

 

      
     70

 

Årskurs 6

 

   97

 

     93

 

18. Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.

 

   88,7

 

     87,5

 

19. Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.

 

   74

 

     77

 

20. Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner?
Kostnad per betygspoäng.

 

   330

 

     361 

 

21. Vilka resultat når de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av?
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år.

 

   79

 

     77

22. Vad är kostnaden per elev som inte fullföljer gymnasiet?

 

 

   20 539 kr

 

     25 246

23. Vilket serviceutbud har kommunens särskilda boende?

 

 

   78

 

     68

24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

 

   728 876 kr

 

     618 895

 

25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

 

   80

 

     84

 

26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst?

 

   64

 

     69

 

27. Vad kostar en vårdtagare i kommunens hemtjänst?

 

   176 522 kr

 

     201 359  

 

28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?

 

   90

 

     91

 

29. Serviceutbud LSS grupp och serviceboende.

 

   69

 

     82

 

30. Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning.

 

   76

 

     80

 

  

Kommunen som samhällsbyggare

 

Resultat Tyresö

Medelresultat kommuner

31. Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?
Förvärvsarbetande i % av 20-64 år.

 

   82,9

 

     78,6

32. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd.

 

   2,3

 

     4,0

33. Hur många nya företag har startats per 1 000 innevånare i kommunen?

 

   6,2

 

     5,0

34. Vad ger företagare för sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen?

 

   69

 

     67

 35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?
Antal dagar 16-64 år.

 

   7,7

 

    8,5

36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?Återvunnet avfall i % av mängden hushållsavfall.

 

   26

 

 

     36

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

 

   24

 

     16

 

39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på?
Enkät av 100 poäng.

 

   67

 

     59


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-04-30