Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsa

Välkommen till elevhälsan på Strandskolan. Här hittar ni information om, och kontaktuppgifter till, elevhälsan och dess medarbetare.

Skolsköterska och skolläkare på Strandskolan
Skolhälsovården omfattar fortlöpande hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer. Skolhälsovården är också rådgivande i frågor angående elevernas hälsa.

I skolsköterskans uppdrag ingår även att stödja och vid behov utbilda skolpersonal kring elevers medicinska behov, till exempel barn med svåra allergier eller funktionsnedsättningar. Skolsköterskan kan vara behjälplig med enklare sjukvårdsinsatser.

Tillgång till skolläkare finns 3-4 gånger per termin.

 • Skolläkare Neli Mitova nås via skolsköterska Maud
 • Skolsköterska Maud har telefonnummer 070-4889766

 

Kurator på Strandskolan
Kuratorn tillför social och psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Viktigaste arbetsguppgiften är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna i skolan. Detta sker bland annat genom förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kuratorn genomför samtal så som motivations-, stöd- eller krissamtal samt har rådgivande och utredande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen men även kring sådant som sker utanför skolan.

En stor del av kuratorns arbete handlar om värdegrundsfrågor, övningar i grupp samt samtal. Kurator samarbetar även med samhällets övriga resurser så som socialtjänst, polis, fältassistenter och så vidare.

Kurator Kristina Österberg har telefonnummer 070-4889895.

 

Psykolog på Strandskolan
Psykologens uppdrag är att förmedla psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal, vårdnadshavare, barn och elever. Detta görs genom stödjande, rådgivande och utredande samtal. med barnet i fokus. Handledning och konsultation ges även till olika yrkeskategorier i verksamheten. Viss psykologisk testning förekommer även.

Skolpsykolog Elio Bussoli har telefonnummer 070-4889782.

 

Skolhälsovårdens mål
Elevhälsan ska i sitt generellt riktade arbete:

 • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • Bidra till att skapa miljöer som utgör en god grund för lärande, utveckling och
 • hälsa

Elevhälsan ska i sitt individuellt riktade arbete:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som
 • möjligt enligt utbildningens mål
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • Uppmärksamma, och på rektorns uppdrag, utreda orsaker till
 • inlärningsproblem
 • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • Bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt
 • stöd

(Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen och Skolverket 2014)


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Högermeny

Kontakt

Strandskolan

Skolsköterska
Maud Barkelius
Öppettider

Öppettider

Måndag till fredag 08:00-16:00 
Öppen mottagning 10:30-11:30 

Kontakt

Kurator
Kristina Österberg

Kontakt

Skolpsykolog
Elio Bussoli