Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Profil och verksamhet

Barn leker på matta
”Vi ger våra barn rötter och vingar” 

Varje människa behöver en stabil grund, rötter för att kunna möta livet, begrunda, ta beslut och vara så trygg att man vågar anta nya utmaningar och pröva sina vingar. 

Strandskolan har en genomtänkt pedagogik som tar hänsyn till hur barn och ungdomar lär sig. Vi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet/eleven samt en övertygelse om att alla barn/elever föds med många kompetenser, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen och en vilja att göra bra ifrån sig.  

Skolan bedriver en ”hjärnanpassad” undervisning. Vi tar hänsyn till hur hjärnor fungerar när vi planerar, organiserar och genomför undervisningen.
Elever som är trygga i sig själva lär sig bäst. Vi bedriver temastudier med klara mål och kvalitetskriterier (skolans matriser). Undervisningen tar hänsyn till elevernas olika styrkor/olika inlärningssätt. Eleverna bearbetar sina kunskaper i form av projekt i slutet av teman. Projektet redovisas oftast under ett öppet hus.  

Trygghet

När en människa inte känner sig trygg eller blir stressad, tar ”reptilhjärnan” över och den ”logiska hjärnan” blockeras. Det blir svårt att ta rationella beslut och att lära sig något nytt.
Därför arbetar vi för att våra elever ska bli trygga i sig själva och har verktyg för att lösa konflikter och möta motgångar och otrygga situationer.
Varje läsår börjar med en introduktionsvecka där elever övar samarbete, samt problem- och konfliktlösning.
Varje klass har LIVsviktigt på schema varje vecka (40-60minuter). Vi arbetar med SET (Social och Emotionell Träning), en metod som Birgitta Kimber har utarbetat. Eleverna tränas i självkännedom, empati, impulskontroll, självmotivation och att lösa konflikter.
Vi har nolltolerans mot mobbing. Skolan har en antimobbinggrupp som har elevrepresentanter från år 2 till 9. 

Temastudier

Hjärnan vill ha sammanhang, se helheten och bli känslomässigt engagerad. Då arbetar den som bäst.
Därför är det viktigt att eleverna får en helhetssyn, tränas att söka kunskap själva, får flera uttryckssätt och utvecklar hela sin personlighet. Därför samplanerar den personal som har ansvar för eleverna och därför arbetar vi i teman.
Vi arbetar ämnesövergripande eftersom vi tror att det är viktigt att eleverna får en sammansatt kunskap. Vi anser att förståelsen ökar om man belyser samma teman från olika synsätt, vetenskapligt, humanistiskt och utifrån ett samhällsperspektiv. Dessutom skapas otaliga snabba repetitioner som främjar befästelsen av kunskapen. 

Inför varje tema träffas lärarna ämnesvis och bestämmer mål för projektet utifrån läroplanens och kursplanens mål. Därefter planerar arbetslaget. Vi presenterar temat temaför eleverna, och de får tillfälle att påverka innehållet. Vi startar alltid temaarbetet med en grundkurs. Grundkursen är viktig för att utvidga elevernas kunskapsfält så att eleverna inte bara väljer ett område som de redan kan för att det känns tryggast så. 

I slutet av varje temaperiod har vi projekt. Elever deltar i projektplaneringen.
I projekten får de så stor frihet som de klarar av och tränas i olika mediala uttryckssätt. Projektet resulterar för det mesta i en produkt som visas för föräldrar, syskon och andra elever vid skolans ”Öppet hus”. Arbetet avslutas med en utvärdering.
Höstens öppet hus, i oktober, sker i samarbete med TUFF. Vi samlar pengar till våra ”systerskolor” i Dharampur (Indien)   

Olika lärstilar

Alla hjärnor är olika och har sin egen stil för att minnas och skapa.
Därför har vi en varierad undervisning där varje elev får lära sig på sitt speciella sätt men tränas också i de andra stilarna. Vi arbetar för att varje elev blir medveten om sitt inlärningssätt, utvecklar strategier och tar ansvar för sitt lärande 

Kvalitetssäkring och utveckling

Det är lättare för hjärnan att fokusera sig på inlärning om målen och vägen dit är tydliga. Vi diskuterar kvalitetskriterier och hur utveckling kan gå till med eleverna.  Eleverna tränas att se kvalitet i sina arbeten och att utveckla sina starka och svaga sidor. För att nå detta har vi matriser som bygger på olika kvaliteter och dess progression.

 
 


Publicerad av: Jonatan Åhlund

Senast uppdaterad: 2017-12-15

Högermeny

Relaterad information