Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vårt arbete i Stimmets skola präglas av glädje som ger lust att lära.

Personalen arbetar i Team där olika yrkeskategorier ingår för att kunna ta vara på och tillgodose varje elevs individuella behov. Med eleven i centrum vill vi skapa en positiv och inspirerande  arbetsmiljö för både elever och personal präglad av:

-Trygghet och glädje
-Grundläggande demokratiska värderingar
-Alla människors lika värde
-Jämställdhet mellan kvinnor och män
-Solidaritet med svaga och utsatta
-Respekt för den gemensamma miljön

Stimmets skola arbetar aktivt för att motverka våld och mobbning.

Stimmets skolas vision
En grundskola och grundsärskola för var och en, där alla har en möjlighet och plats att utvecklas!

Stimmets skolas verksamhetsmål

Läroplanerna ska implementeras.

Alla barn och elever ska känna att de tillhör ett sammanhang.

 

För att lyckas med vårt fortsatta arbete mot en skola för var och en är allt vårt grundarbete förankrat i tre grundstenar: kunskap, trygghet och glädje.

Kunskap
Varje elev på Stimmets skola ska uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart, vilket vi tycker är en förutsättning för lärande och förståelse.
För att ta tillvara på elevernas självkänsla och lust att lära anser vi det viktigt att tidigt uppmärksamma deras styrkor och svårigheter och ger relevanta utmaningar och stöd.
Vår lärandemiljö är tydlig och erbjuder mångfald så att alla barn kan hitta och arbeta med olika lärstilar.
Vi strävar efter att använda ett varierat arbetssätt med många praktiska inslag, ett laborativt och utforskande arbetssätt.

Trygghet
På Stimmets skola arbetar vi med att ge alla elever möjligheter till ett bra värdegrundsarbete där eleverna är aktivt involverade och där personalen har ett gemensamt förhållningssätt. Alla ska uppleva att de är trygga och säkra i sin skola och fritidshemsverksamhet. Utgångspunkten är allas lika värde. Varje elev skall vara trygg med vad som är rätt eller fel och ska ha tydliga gränser.
För att nå ett resultat arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med förebyggande insatser och följer regelbundet upp vårt trygghetsarbete.

Glädje
På Stimmets skola vill vi att alla elever kommer till skolan med lust och glädje. Vi anser att elevens engagemang och lärande då blir som bäst.
Genom våra gemensamma aktiviteter skapar vi en vikänsla och samhörighet över alla åldrar och där elevens olika förmågor och förutsättningar tas tillvara.
Varje dag ska ge varje enskild elev tillfällen till variation och utmaningar, som i sin tur skapar glädje och en nyfikenhet som följer dem resten av livet. 


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Kontakt

Stimmets skola

Rektor
Marco Suares
Postadress:
135 42 Tyresö
Besöksadress:
Forellvägen 43